Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Fakultná nemocnica Nitra sa uskutočnilo dňa 17. septembra 2020 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý sa v stanovenom termíne prihlásil do výberového konania a zároveň splnil predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.
 
Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 17. septembra 2020, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzača výberového konania (projekt stratégie rozvoja organizácie a odpovede uchádzača na otázky jednotlivých členov výberovej komisie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:
Uchádzač Projekt
Pohovor členov
výberovej komisie
s uchádzačom
Sumárny súčet bodov
(min. 120 bodov,
 max. 200 bodov)
Poradie
Hodnotiaci
hárok
MUDr. Milan Dubaj, PhD. 138 46 184 1. FN-Nitra-hodnotiace-harky.pdf

 

Zloženie výberovej komisie:

predseda

MUDr. Peter Stachura, Dr. med., MBA

členovia

Ing. Mgr. Marián Kolník
Mgr. Vanda Tuchyňová
Mária Čáporová
Adam Marek