​Slovensko už má strategický plán opatrení na zníženie výskytu nádorových ochorení, ako aj na zlepšenie kvality života  pacientov s touto diagnózou. Vláda dnes schválila Akčné plány Národného onkologického programu SR. Do roku 2020 by sme sa mali dostať na úroveň ostatných krajín EÚ. Aktivity akčných plánov budú zamerané na prevenciu – primárnu aj sekundárnu (vrátane populačného skríningu), včasnú diagnostiku, skorú a optimálnu liečbu, podpornú starostlivosť, sledovanie po liečbe, paliatívne sprevádzanie a starostlivosť na konci života.

„Cieľom je podchytiť čo najskôr onkologické ochorenie u pacienta a tým pádom zvýšiť úspešnosť jeho liečby a šancu na uzdravenie. Rakovina je druhou najčastejšou príčinou úmrtí  na Slovensku, preto ťažiskový dôraz v programe kladieme na prevenciu, diagnostiku, včasnú liečbu, podpornú ale aj paliatívnu  starostlivosť,“ hovorí ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská. 

Strategický plán sa zameriava na týchto šesť oblastí:

- Akčný pán 1: Prevencia - primárna prevencia: zdravé správanie, očkovanie, menej škodlivé prostredie, zníženie rizikových faktorov životného štýlu,
- Akčný pán 2: Skríning a skorý záchyt nádorového ochorenia - zabezpečenie včasnej a správnej diagnostiky bezpríznakového ochorenia, s cieľom vyhľadania a začatia skorej liečby s predpokladom lepšej prognózy,
- Akčný plán 3: Diagnostika a liečba - zabezpečiť zavedenie dostupných a osvedčených diagnostických a liečebných postupov,
- Akčný pán 4: Kvalita života, podpora prežívania a paliatívneho konceptu - sledovanie po liečbe, následná a dlhodobá starostlivosť,
- Akčný plán 5: Podpora onkologického výskumu a zlepšenie dostupnosti klinických štúdií pre pacientov - integrácia, inklúzia a odborná príprava pacientskych koordinátorov, interdisciplinárnych a zdravotníckych pracovníkov v komunite,
- Akčný plán 6: Prierezový a interdisciplinárny prístup - podpora onkologického výskumu a zlepšenie dostupnosti klinických štúdií.
 
V auguste 2018 bol schválený Národný onkologický program, v rámci ktorého je jedným z krokov aj vytvorenie jednotlivých akčných plánov. Ťažiskovou úlohou je spustenie národných skríningových programov pre rakovinu krčka maternice, kolorektálny karcinóm a karcinóm prsníka. Úvodom tohto roka štartujeme skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka, ktorý sa začne 1. fázou na vzorke 20-tisíc ľudí, ktorých vyberú zdravotné poisťovne. Tie svojim poistencom pošlú test na okultné krvácanie, ktorý následne so vzorkou stolice treba odovzdať svojmu všeobecnému lekárovi. Zo stolice sa testom zisťuje skryté krvácanie, pozitívny test ešte neznamená prítomnosť rakoviny, ale je potrebné ďalšie kolonoskopické vyšetrenie, aby gastroenterológ zistil príčinu. Pravdepodobnou príčinou môže byť polyp, ktorý sa považuje za riziko vzniku rakoviny. „Vyzývam verejnosť, aby skríning nepodcenila. Ak vám bude doručený v obálke test, prosím, skontrolujte si svoj zdravotný stav. Ubezpečíte sa, že ste zdravý, alebo podchytíte ochorenie včas a úspešne sa vyliečite,“ povedala šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská.
 
V roku 2019 chceme zvýšiť záujem o prevenciu, podporiť zodpovednosť za vlastné zdravie, presadzovať aktívny prístup k zdravému životnému štýlu a zvýšiť kvalitu života. Tieto ciele vnímame ako zásadné najmä v súvislosti s ochoreniami, ktorým je možné predchádzať. Aj preto sme odštartovali Rok prevencie, ktorého cieľom je zvýšiť informovanosť o dôležitosti preventívnych prehliadok pre zdravie obyvateľstva.
 
Súčasťou akčných plánov je aj vytvorenie štandardných diagnostických a terapeutických postupov. Ministerstvo zdravotníctva na tejto oblasti intenzívne pracuje, v januári vstúpilo do praxe prvých 31 štandardných diagnostických a terapeutických postupov. Patria medzi ne aj postupy z oblasti klinickej onkológie, radiačnej onkológie, rádiológie či skríningov nádorových ochorení. Pre lekárov, sestry a zdravotníckych pracovníkov majú záväzný charakter. „Tieto pravidlá jasne zadefinujú, ako by mala vyzerať prevencia, diagnostika či liečba,“ vysvetlila ministerka zdravotníctva.