Služobný úrad: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Miesto výkonu štátnej služby: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 1.04 Legislatíva
Organizačný útvar: Sekcia legislatívno-právna, Odbor legislatívny

Hlavné úlohy:
Tvorba zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a aproximácie práva v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR.
Analýza existujúcich právnych predpisov, príprava návrhov legislatívnych zámerov, návrhov zákonov, návrhov legislatívnych znení zákonov ako aj ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov; vypracovávanie pripomienok v rámci medzirezortného a vnútrorezortného pripomienkového konania k všeobecne záväzným právnym predpisom.
Vypracovávanie stanovísk k odborným usmerneniam útvarov Ministerstva zdravotníctva SR; zúčastňovanie sa na prerokovávaní návrhov právnych predpisov v LRV SR, vo Vláde SR a v NR SR; zabezpečovanie publikácie a registrácie všeobecne záväzných právnych predpisov.

Počítačové znalosti: Internet, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word
Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Ponúkaný plat: podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe ...

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,

 • kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),

 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

 • profesijný štruktúrovaný životopis,

 • čestné vyhlásenie o občianstve v zmysle § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe,

 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,

 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,

 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,

 • čestné vyhlásenie/písomné potvrdenie o vykonávaní štátnej služby,

 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,

 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky V/12/2015 a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu: Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbová 2, 837 52 Bratislava, najneskôr do 28.08.2015.
Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu eva.gajdosova@health.gov.sk, ale je nutné ich následne doručiť aj písomne v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Gajdošová Ondeková, Osobný úrad, tel. 02/593 73 320