Služobný úrad: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Miesto výkonu štátnej služby: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: 1.04 Legislatíva
Organizačný útvar: Sekcia legislatívno-právna, Odbor právny

Hlavné úlohy:
Právne zastupovanie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pred súdmi Slovenskej republiky.
Posudzovanie žalobných návrhov, pripojených dokladov, dokumentácie, podaných na všeobecných súdoch v Slovenskej republike proti Slovenskej republike – zastúpených Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky v sporoch o náhradu škody, zaplatenie nemajetkovej ujmy apod., v súdnych konaniach o preskúmanie rozhodnutí správnych orgánov. Právne zastupovanie Ministerstva zdravotníctva SR pred súdmi a inými orgánmi štátnej správy a samosprávy. Poskytovanie právnych konzultácií a stanovísk odborným útvarom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Vypracovanie návrhov rozhodnutí v konaniach o opravných prostriedkoch (riadnych aj mimoriadnych) proti rozhodnutiam, ktoré v prvom stupni vydal ÚVZ SR, Štátna kúpeľná komisia, ŠÚKL, stavovské organizácie. Normotvorná činnosť v rozsahu splnomocnení vo všeobecne záväzných právnych predpisoch v pôsobnosti ministerstva.
Participácia na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov, vypracovávanie pripomienok k návrhom medzinárodných zmlúv v oblasti zdravotníctva, vybavovanie dožiadaní napr. poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, štátnych orgánov, orgánov štátnej správy a orgánov samosprávy, spolupráca na vybavovaní podnetov s odborom kontroly, vládneho auditu a sťažností, posudzovanie návrhov zmlúv ministerstva uzatvorených s právnickými osobami a fyzickými osobami z hľadiska ich súladu s platnými právnymi predpismi.

Počítačové znalosti: Internet, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word
Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Ponúkaný plat: podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe ...

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
 • kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o občianstve v zmysle § 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
 • čestné vyhlásenie/písomné potvrdenie o vykonávaní štátnej služby,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky V/13/2015 a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu: Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbová 2, 837 52 Bratislava, najneskôr do 28.08.2015.
Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu eva.gajdosova@health.gov.sk, ale je nutné ich následne doručiť aj písomne v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Gajdošová Ondeková, Osobný úrad, tel. 02/593 73 320