Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 podľa ustanovenia § 14a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 257/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“)

vyhlasuje výberové konanie

na vydanie povolenia na prevádzkovanie 47 ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a 35 ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast :

Pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých Pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast
Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou
Banská Štiavnica Banská Bystrica
Bratislava pre okresy Bratislava I., Bratislava II. a Bratislava III. Bratislava pre okresy Bratislava I., Bratislava II., Bratislava III., Bratislava IV., Bratislava V. a pre okres Senec
Bratislava pre okresy Bratislava IV. a Bratislava V. Brezno
Bytča Čadca
Čadca Dolný Kubín
Detva Dubnica nad Váhom
Dolný Kubín Galanta
Galanta Košice okolie pre okresy Košice okolie
Gelnica Kráľovský Chlmec
Hlohovec Levice
Ilava Levoča
Košice okolie pre okresy Košice okolie Liptovský Mikuláš
Kráľovský Chlmec Lučenec
Krupina Malacky
Kysucké Nové Mesto Martin
Levice Medzilaborce
Levoča Moldava nad Bodvou
Liptovský Mikuláš Partizánske
Lučenec Pezinok
Malacky Prešov
Medzilaborce Púchov
Námestovo Revúca
Nové Zámky Rimavská Sobota
Pezinok Sabinov
Poltár Skalica
Prešov Snina
Púchov Šaľa
Revúca Trebišov
Rimavská Sobota Trenčín
Sabinov Trnava
Senec Veľký Krtíš
Skalica Zlaté Moravce
Snina Zvolen
Sobrance Žiar nad Hronom
Stará Ľubovňa -
Stropkov -
Štúrovo -
Topoľčany -
Trebišov -
Trnava -
Turčianske Teplice -
Veľký Krtíš -
Zlaté Moravce -
Zvolen -
Žarnovica -
Žiar nad Hronom -


Požiadavky a kritériá na podávanie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast (ďalej ako „žiadosť“) sú ustanovené predovšetkým v § 14a zákona a vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 349/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti, kritériách hodnotenia žiadosti a hodnotenia žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (ďalej len „vyhláška“). Žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast musí zároveň spĺňať príslušné podmienky na vydanie povolenia podľa § 12 zákona a žiadosť musí spĺňať príslušné náležitosti podľa § 13 zákona. Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast (ďalej ako „výberové konanie“) sa vyhlasuje na každý pevný bod ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a na každý pevný bod ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast uvedený vo Vyhlásení výberového konania na prevádzkovanie ambulancií pevnej ambulantnej pohotovostnej služby samostatne. Z toho dôvodu musí byť každá žiadosť podávaná samostatne v samostatnej obálke na každý vyhlásený pevný bod ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast. Číslo účtu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako tretej osoby, v prospech ktorej majú byť vinkulované peňažné prostriedky podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona je: SK25 8180 0000 0070 0015 0131.

Lehota na podanie žiadostí:                                                                                                                                    do 01. augusta 2018

Žiadosti o vydanie povolenia sa do výberového konania podávajú v písomnej forme v slovenskom jazyku, vložené do obálky v jednom vyhotovení podľa § 1 ods. 4 vyhlášky. Žiadosti musia byť verifikované podpisom účastníka výberového konania. Obálka so žiadosťou musí byť zaistená proti možnému predčasnému otvoreniu tým, že musí obsahovať upozornenie "Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých alebo ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast - NEOTVÁRAT", s uvedením názvu organizácie, adresy odosielateľa a identifikačného čísla právnickej osoby na vrchu obálky. Pri fyzickej osobe je potrebné uviesť na obálke žiadosti meno, priezvisko, titul a trvalé bydlisko fyzickej osoby. Obálka žiadosti tiež musí obsahovať presné označenie „pevného bodu ambulancie“ pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, alebo ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast. Žiadosť sa doručuje buď poštovou prepravou alebo osobne do podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. V prípade doručovania žiadosti poštovou prepravou je potrebné doručovať žiadosť doporučene na adresu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2, 837 52 Bratislava 37, kedy sa za dátum podania žiadosti považuje dátum odovzdania žiadosti na poštovú prepravu, ktorý je označený na obálke žiadosti pečiatkou poskytovateľa poštových služieb. V prípade doručovania do podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na adrese Limbová 2, 837 52 Bratislava 37 sa za dátum podania žiadosti považuje dátum uvedený na pečiatke podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Obálky so žiadosťami o vydanie povolenia, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované údaje, môžu byť z výberového konania vylúčené. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako vyhlasovateľ výberového konania neuhrádza účastníkom výberového konania žiadne náklady spojené s účasťou vo výberovom konaní.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
1. Vyhlásené výberové konanie zrušiť a ukončiť bez určenia účastníka výberového konania, ktorý najlepšie splnil kritériá výberového konania, pre každý pevný bod ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých alebo ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast samostatne.
2. Zmenu vo vyhlásenom výberovom konaní oznámiť tak, že zmena bude uverejnená spôsobom, akým je vyhlásené toto výberové konanie.
3. V prípade nevyhovujúcich žiadostí odmietnuť všet­ky žiadosti a výberové konanie ukončiť ako neúspešné, pre každý pevný bod ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a pre každý pevný bod ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast samostatne.