Ministerstvo zdravotníctva SR
Informácie o pracovnom mieste
Miesto práce
Limbová 2, 837 52 Bratislava
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste
Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: Riadenie štátnej služby
Organizačný útvar: Osobný úrad
Hlavné úlohy: Špecializovaná činnosť v oblasti uplatňovania právnych vzťahov štátnych zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme spočívajúca v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Komplexné spracovávanie agendy uplatňovania právnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich na Ministerstve zdravotníctva SR štátnu službu a výkon prác vo verejnom záujme (najmä: tvorba služobných/pracovných zmlúv vrátane ich príloh, písomných oznámení a potvrdení súvisiacich s pridelenou agendou); participovanie na tvorbe služobných predpisov a interných organizačných noriem MZ SR; plnenie ďalších služobných úloh pri uplatňovaní právnych vzťahov štátnych zamestnancov na MZ SR; zabezpečovanie agendy majetkových priznaní štátnych zamestnancov.
Vykonávanie priebežnej kontroly prvotných dokladov štátnych zamestnancov a zamestnancov výkonávajúcich prácu vo verejnom záujme so skutočnou likvidáciou platov; plnenie zákonnej oznamovacej povinnosti (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne); vypracovávanie štatistických výkazov o pracovníkoch a mzdách za oblasť štátnych zamestnancov a zamestnancov výkonávajúcich prácu vo verejnom záujme; zabezpečovanie priebežnej aktualizácie údajov (Human, Golem, webová stránka MZ SR ...); vypracovávanie rôznych podkladov (najmä analýzy, stanoviská, prehľady a pod.) potrebných pre rozhodovanie v oblasti ľudských zdrojov MZ SR.
Ponúkaný plat (brutto)
Podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe...
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu/výberového konania,
 • kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
 • diplom alebo vysvedčenie o vykonaní jazykovej skúšky v jazykovej škole alebo v inom vzdelávacom zariadení, doklad o štúdiu v cudzom jazyku v zahraničí alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka, ak predpokladom na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta je aj ovládanie cudzieho jazyka,
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Informácie o výberovom konaní
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbova 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava, najneskôr do 22. júna 2011. Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne poslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie
vysokoškolské II. stupňa
Znalosti
Počítačové znalosti - používateľ:
Internet (e-mail, www) - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti
Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti
Štátna správa
Adresa
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava
http://www.health.gov.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 325
E-mail: katarina.visnovska@health.gov.sk