Miesto práce:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, 837 52 Bratislava

Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: Informatika (sociálno - ekonomické informácie, štátny informačný systém)
Organizačný útvar: Sekcia informatiky; Odbor informačných technológii

Hlavné úlohy:
Špecializovaná činnosť spočívajúca v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v oblasti štátneho informačného systému - informačnej sústavy zdravotníctva v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR.
1. Spravovanie administratívneho informačného systému ministerstva Intranet MZ na báze Microsoft Sharepoint, jeho webovej stránky a koncového uzla vládnej siete GOVNET
2. Vykonávanie štandardizačnej a metodickej činnosti pre informatizáciu a elektronizáciu procesov na úrade ministerstva.
3. Integrovanie tokov informácií zo zdravotníckych informačných systémov NCZI, ŠÚKL, ÚVZ SR, RÚVZ, ÚDZS, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotných poisťovní, útvarov zdravotníctva okresných a krajských úradov, vyšších územných celkov (VÚC), ďalších orgánov, organizácií a inštitúcií do dátovej základne ministerstva.
4. Spravovanie vrcholového manažérskeho informačného systému (MIS) na ministerstve.
5. Spravovanie ďalších špecializovaných informačných systémov na ministerstve.
6. Tvorba integračných nástrojov a štandardov pre rozvoj informatiky v rezorte zdravotníctva.
7. Navrhovanie úpravy rozsahu, kvality zberu a spracovania štatistických údajov a zabezpečovanie ich implementáciu do existujúceho štatistického zdravotníckeho informačného systému.
Spolupráca s útvarmi ministerstva a s externými inštitúciami pri zabezpečovaní potrebného rozsahu a kvality údajov.
1. Metodické riadenie činností, ktoré súvisia s aplikáciami na jednotlivých útvaroch ministerstva.
2. Spracovávanie interných pravidiel a metodiky a kontrola ich dodržiavanie v rámci rozsahu stanovených činností.
Zabezpečovanie individuálnych a kolektívnych školení na ministerstve v rámci rozsahu stanovených činností.

Druh pracovného pomeru - plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu/výberového konania,
 • kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009,,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
 • čestné vyhlásenie, alebo písomné potvrdenie o výkone štátnej služby
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Informácie o výberovom konaní
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbova 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava, najneskôr do 28. júla 2011. Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne poslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Požadované vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa

Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Excel - expert
Internet (e-mail, www) - expert
Microsoft Word - expert

Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky
Pozícia nie je vhodná pre absolventa.
Teoretické poznatky a praktické skúsenosti z oblasti zdravotníckej informatiky a štatistiky, poznatky o progresívnych informačných a komunikačných technológiách, OS Windows, MS Office, MS Sharepoint, Lotus Notes, práca s databázovými systémami.

Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 325
E-mail:katarina.visnovska@health.gov.sk