Miesto práce:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, 837 52 Bratislava

Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: Informatika (sociálno - ekonomické informácie, štátny informačný systém)
Organizačný útvar: Sekcia informatiky

Hlavné úlohy:
Koncepčné a metodické činnosti pri výkone dohľadu nad ochranou osobných údajov a bezpečnosťou štátneho informačného systému - informačnej sústavy zdravotníctva (ISZ) v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR.
1. výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov pre začatím spracovania a počas spracovania,
2. výkon dohľadu nad plnením základných povinností prevádzkovateľa,
3. tvorba nástrojov, štandardov a usmernení pre dodržiavanie bezpečnosti informačných systémov v rezorte zdravotníctva,
4. usmerňovanie útvarov ministerstva, organizácií v pôsobnosti ministerstva pri dodržiavaní bezpečnosti informačných systémov a nariadení v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
5. realizáciu technických, organizačných a personálnych opatrení a spracovanie súvisiacej povinnej dokumentácie,
6. zabezpečuje vypracovanie bezpečnostného projektu MZ SR pre riadenie informačnej bezpečnosti všetkých aktív, vrátane osobných údajov (zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a výnos MF SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy - §28 až § 42),
7. registrácia a evidencia informačných systémov,
8. vedenie a aktualizácia dokumentácie na zaistenie informačnej bezpečnosti,
9. predkladanie výročných správ o stave a plnení informačnej bezpečnosti vedeniu úradu.
Poučenie oprávnených osôb, vybavovanie žiadostí dotknutých osôb, dohliadanie nad cezhraničným tokom osobných údajov, plnenie úloh vyplývajúcich z politiky informačnej bezpečnosti.

Ponúkaný plat (brutto): podľa zákona č.: 400/2009 Z. z. o štátnej službe
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
 • kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009,,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
 • čestné vyhlásenie, alebo písomné potvrdenie o výkone štátnej služby
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Informácie o výberovom konaní

Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbova 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava, najneskôr do 03. augusta 2011. Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne poslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Požadované vzdelanie - vysokoškolské II. stupňa

Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Excel - expert
Microsoft Word - expert
Internet (e-mail, www) - expert

Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky
Pozícia nie je vhodná pre absolventa.
Prax prax min. 10 rokov v oblasti bezpečnostných technológií, tvorby analýzy, posúdenia a auditov bezpečnosti, vypracovávania bezpečnostných projektov a dokumentov bezpečnostnej politiky organizácií, dohľadu nad dodržiavaním bezpečnosti informačných systémov.
Teoretické poznatky a praktické poznatky z oblasti tvorby a implementácie bezpečnostných projektov, ustanovení a aplikácie zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a výnosu MF SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy - §28 až § 42.
Praktické poznatky z oblasti zdravotníckej informatiky a štatistiky, poznatky o progresívnych informačných a komunikačných technológiách a ich bezpečnosti, informačných sieťach a sieťových bezpečnostných prvkoch, OS Windows, MS Office, MS Sharepoint, Lotus Notes, práca s databázovými systémami.

Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 325
E-mail:katarina.visnovska@health.gov.sk