Akreditačná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (ďalej len „komisia“) je podľa § 40 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poradným orgánom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“), ktorá plní úlohy v oblasti akreditácie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, posudzuje splnenie podmienok vzdelávacích ustanovizní na uskutočňovanie študijných programov (špecializačných, certifikačných, sústavného vzdelávania), kurzov prvej pomoci a kurzov inštruktorov prvej pomoci v súlade so zásadami akreditácie ministerstva zdravotníctva, priebežne sleduje a hodnotí úroveň kvality ďalšieho vzdelávania, vypracováva  a schvaľuje minimálne štandardy pre špecializačné odbory, certifikované pracovné činnosti a sústavné vzdelávanie a vykonáva ďalšie činnosti v oblasti ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

V roku 2014 sa uskutočnilo na pôde ministerstva zdravotníctva 6 plenárnych zasadnutí komisie. Zasadnutia pracovných skupín komisie zabezpečovali príslušní predsedovia pracovných skupín väčšinou mimo ministerstva zdravotníctva, na ktorých pripravovali podklady pre plenárne zasadnutia komisie.

Komisia sa aj v tomto roku venovala štandardizačnej činnosti a pokračovala vo schvaľovaní minimálnych štandardov, ktoré pripravovali pod vedením predsedov príslušné pracovné skupiny v spolupráci s hlavnými odborníkmi ministerstva zdravotníctva, stavovskými organizáciami, odbornými spoločnosťami a odborníkmi z praxe. V rámci skvalitnenia vzdelávacieho procesu pri príprave erudovaných odborníkov do systému poskytovania zdravotnej starostlivosti  sa komisia vyjadrovala k návrhom odbornej verejnosti na inováciu platných minimálnych štandardov. Aj v tomto roku komisia posudzovala návrhy na  inovácie minimálnych štandardov, ktoré budú v rámci novely výnosu, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania upravené podľa požiadaviek aplikačnej praxe. V rámci svojej činnosti sa zaoberala aj podnetmi na zmenu  sústavy špecializačných odborov a certifikovaných pracovných činností v jednotlivých zdravotníckych povolaniach. Uskutočnili sa aj pracovné stretnutia s predkladateľmi zmien a pripravovali sa podklady pre zadefinovanie vzdelávacích kompetencií v príslušných špecializačných študijných programoch a certifikačných študijných programoch  jednotlivých zdravotníckych povolaní v spolupráci s Odborom zdravotníckeho vzdelávania.

Komisia pokračovala v procese posudzovania nových žiadostí o akreditáciu a tzv. reakreditácií, o ktoré požiadali príslušné vzdelávacie ustanovizne uskutočňujúce ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Informácie o počte diplomov o špecializácii a certifikátov vydaných vzdelávacími ustanovizňami, ktoré získali akreditáciu ministerstva zdravotníctva za rok 2014 sú uvedené v prílohe tejto výročnej správy.

V roku 2014 bolo na Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podaných spolu 60 žiadostí o akreditáciu špecializačných študijných programov, certifikačných študijných programov, študijných programov sústavného vzdelávania, kurzov inštruktorov prvej pomoci a kurzov prvej pomoci.

Doposiaľ bolo v procese akreditácie vydaných 800 rozhodnutí, z toho v roku 2014 bolo vydaných spolu 79 rozhodnutí, z toho 72 rozhodnutí, na základe ktorých sú vzdelávacie ustanovizne oprávnené uskutočňovať:

  - špecializačné študijné programy - 34 rozhodnutí (z toho 8 rozhodnutí v rámci reakreditácie),
  - certifikačné študijné programy - 7 rozhodnutí,
  - študijné programy sústavného vzdelávania - 6 rozhodnutí (z toho 1 rozhodnutie v rámci reakreditácie),
  - kurzy prvej pomoci - 21 rozhodnutí,
  - kurzy inštruktora prvej pomoci – 4 rozhodnutia.

V priebehu akreditačného procesu boli ďalej vydané rozhodnutia o:

  - zamietnutí - 2
  - zastavení konania - 3
  - prerušení konania - 6
  - zrušení -1.

     Komisia vzala na vedomie, že v 21 študijných programoch zaniklo vzdelávacím ustanovizniam právo uskutočňovať vzdelávanie, z toho v 1 špecializačnom študijnom programe, 1 študijnom programe sústavného vzdelávania, 4 kurzoch inštruktora prvej pomoci a 15 kurzoch prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie a vodičov.

 

V Bratislave, dňa 19. 3. 2015

 

                                                                                prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
predseda  Akreditačnej komisie MZ SR
na ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

 

Príloha:
- Počet vydaných diplomov o špecializácii a certifikátov za rok 2014 v jednotlivých zdravotníckych povolaniach podľa vzdelávacích ustanovizní