Výberové konanie na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – generálneho riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica sa uskutočnilo dňa 3. júna 2019 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý sa v stanovenom termíne prihlásil do výberového konania a zároveň splnil predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 3. júna 2019, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzača výberového konania (písomné overenie odborných znalostí uchádzača a projekt stratégie rozvoja organizácie) pridelením bodov
na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

Uchádzač
Písomné overenie odbor. znalostí
Projekt
Sumárny súčet bodov
(min. 135 bodov, max. 225 bodov)
Poradie
Ing. Juraj Gallo
73
137
210
1.