Výberové konanie na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – generálneho riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice sa uskutočnilo dňa 23. novembra 2021 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý sa v stanovenom termíne prihlásil do výberového konania a zároveň splnil predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 23. novembra 2021, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzača výberového konania (projekt stratégie rozvoja organizácie a odpovede uchádzača na otázky jednotlivých členov výberovej komisie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

Uchádzač

Projekt

Pohovor členov
výberovej komisie
s uchádzačom

Sumárny súčet bodov
(min. 120 bodov,
max. 200 bodov)

Poradie

Hodnotiaci hárok
MUDr. Ján Slávik, MBA 143 47

190

1.

hh-slavik-un-lp-ke.pdf 

Zloženie výberovej komisie:

predseda: Ing. Peter Ferjančík
členovia: Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
Ing. Roman Guderna
PhDr. Milan Brdárský
Mgr. Alexander Hlatky