Výberové konanie na obsadenie miesta člena štatutárneho orgánu – generálneho riaditeľa štátnej príspevkovej organizácie Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice sa uskutočnilo dňa 10. novembra 2020 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výberového konania sa zúčastnilo šesť uchádzačov, ktorí sa v stanovenom termíne prihlásili do výberového konania a zároveň splnili predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 10. novembra 2020, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzačov výberového konania (projekty stratégie rozvoja organizácie a odpovede uchádzačov na otázky jednotlivých členov výberovej komisie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

Uchádzač Projekt Pohovor členov
výberovej komisie
s uchádzačom
Sumárny súčet bodov
(min. 120 bodov,
 max. 200 bodov)
Poradie Hodnotiaci
hárok

MUDr. Marián Biľo

48 19 67 neuspel MUDr-Bilo_hodnotiace_harky.pdf

Ing. Peter Breyl

114 39 153 2. MUDr-Breyl_hodnotiace_harky.pdf

MUDr. Ivan Goňko

69 29 98 neuspel MUDr-Gonko_hodnotiace_harky.pdf

Ing. Vladimír Grešš

137 43 180 1. Ing-Gress_hodnotiace_harky.pdf

MUDr. Peter Krcho, PhD.

106 35 141 3. MUDr-Krcho_hodnotiace-harky.pdf

MUDr. Robert Sabovčík, MPH

87 26 113 neuspel MUDr-Sabovcik_hodnotiace_harky.pdf

Zloženie výberovej komisie:

predseda

Ing. Mgr. Marián Kolník

členovia

MUDr. Peter Stachura, Dr. med., MBA
Mgr. Vanda Tuchyňová
Juraj Toporčák, MSc.
MUDr. Martin Mošon