Výberové konanie na obsadenie funkcie člena – zástupcu štátu štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., sa uskutočnilo dňa 28. apríla 2023 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý sa v stanovenom termíne prihlásil do výberového konania a zároveň splnil predpoklady a požiadavky vyhlasovateľa.

Výberová komisia na základe komplexného posúdenia stanovených predpokladov a požiadaviek pre výkon obsadzovanej funkcie člena predstavenstva spoločnosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. a ústneho pohovoru (vrátane posúdenia projektu predloženého uchádzačom) vyhodnotila výsledky uchádzača, ktorý vyhovel stanoveným podmienkam výberového konania a určila výsledok výberu nasledovne:

Meno a priezvisko uchádzača Hodnotiaci
hárok

prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.

ihh-kralinsky.pdf 

Vykonávateľ akcionárskych práv – poverený predseda vlády SR poverený riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z predloženého zoznamu vybral do štatutárneho orgánu (predstavenstva) spoločnosti Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.:

prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.

 

Zloženie výberovej komisie:

predseda

Mgr. Radoslav Krupa

členovia

Mgr. Lenka Dunajová Družkovská
Ing. Lukáš Palaj
Ing. Peter Čvapek, MBA
PhDr. Milan Brdárský