Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa – štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Fakultná nemocnica Nitra sa uskutočnilo dňa 25. septembra 2023 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý sa v stanovenom termíne prihlásil do výberového konania a zároveň splnil predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 25. septembra 2023, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzača výberového konania (projekt stratégie rozvoja organizácie a odpovede uchádzača na otázky jednotlivých členov výberovej komisie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

Uchádzač

Projekt

Pohovor členov výberovej komisie s uchádzačom

Sumárny súčet bodov
(min. 120 bodov, max. 200 bodov)

Poradie

Hodnotiaci hárok

Mgr. Michal Fajin, MBA, LL.M, MPH

143

48

191

1.

Individuálny hodnotiaci hárok Mgr. Michal Fajin, MBA, LL.M, MPH.pdfZloženie výberovej komisie:

predseda

Mgr. Radoslav Krupa

členovia

Mária Čáporová
MUDr. Renáta Vandriaková, MPH
PhDr. Milan Brdárský
Matej Mišík, MSc.