Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa - štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice sa uskutočnilo dňa 15. novembra 2022 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výberového konania sa zúčastnili dvaja uchádzači, ktorí sa v stanovenom termíne prihlásili do výberového konania a zároveň splnili predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 15. novembra 2022, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzačov výberového konania (projekty stratégie rozvoja organizácie a odpovede uchádzačov na otázky jednotlivých členov výberovej komisie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

Uchádzač

Projekt

Pohovor členov výberovej komisie s uchádzačom

Sumárny súčet bodov
(min. 120 bodov, max. 200 bodov)

Poradie

Hodnotiaci hárok

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH

127

43

170

1.

Hodnotiaci hárok MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD.pdf
MUDr. Peter Krcho, PhD.
45
23
68
neuspel
Hodnotiaci hárok MUDr. Peter Krcho, PhD.pdf

 

Zloženie výberovej komisie:    

predseda:  Mgr. Radoslav Krupa
členovia: MUDr. Peter Zimmermann
PhDr. Milan Brdárský
Ing. Martina Beliansky Verešová
Mgr. Alexander Hlatky