Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa štátneho podniku Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik, sa uskutočnilo dňa 22. septembra 2021 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výberového konania sa zúčastnili traja uchádzači, ktorí sa v stanovenom termíne prihlásili do výberového konania a zároveň splnili predpoklady a požiadavky zakladateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 22. septembra 2021, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzačov výberového konania (odpovede uchádzačov na otázky jednotlivých členov výberovej komisie a projekt stratégie rozvoja organizácie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

 Uchádzač

 Projekt stratégie
rozvoja organizácie

Pohovor členov
výberovej komisie
s uchádzačom

Sumárny súčet bodov
(min. 120 bodov,
 max. 200 bodov)

 Poradie

 Hodnotiaci hárok

Ing. Vladimír Sitarčík 128 39 167 1.

hh-lu-marina-sitarcik.pdf 

MUDr. Katarína Recabarrenová 51 20 71 neuspela

 hh-lu-marina-recabarrenova.pdf

Ing. Milan Kurčík 76 30 106 neuspel

 hh-lu-marina-kurcik.pdf

Zloženie výberovej komisie:

predseda

Ing. Peter Ferjančík

členovia

Mgr. Radoslav Krupa
JUDr. Mária Oravec
Mgr. Alexander Hlatky
Ľubomír Belov

 

Ing. Peter Ferjančík
predseda výberovej komisie