Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa – štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Národná transfúzna služba SR sa uskutočnilo dňa 20. septembra 2022 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý sa v stanovenom termíne prihlásil do výberového konania a zároveň splnil predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 20. septembra 2022, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzača výberového konania (projekt stratégie rozvoja organizácie a odpovede uchádzača na otázky jednotlivých členov výberovej komisie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

Uchádzač Projekt Pohovor členov
výberovej komisie
s uchádzačom
Sumárny súčet bodov
(min. 120 bodov,
 max. 200 bodov)
Poradie Hodnotiaci
hárok
Ing. Ivan Oleár, MBA 147 49 196 1. hodnotiaci-harok-ing-ivan-olear.pdf

 

Zloženie výberovej komisie:

predseda:

Ing. Peter Ferjančík

členovia

Mgr. Vladimíra Indrová
PhDr. Milan Brdárský
Mgr. Radoslav Krupa
Mgr. Alexander Hlatky