​Ministerstvo zdravotníctva SR pokračuje vo vytváraní podmienok pre skvalitnenie a integráciu ambulantnej zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb v rámci oprávnených regiónov na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ. Rezort vo štvrtok 24.októbra zverejnil výzvu na predkladanie projektových zámerov so zameraním na málo rozvinuté regióny pre projekty s lokálnym vplyvom, ktorými sú hlavne oblasti s nedostatočnou dostupnosťou k zdravotnej starostlivosti a pre projekty s uplatnením schémy štátnej pomoci realizované na území okresných miest a v ich okolí.
 
Objem finančných prostriedkov pre spoločnú výzvu predstavuje 30 mil. eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Výška príspevku na jeden projekt je v závislosti od typu projektu. Maximálna výška príspevku pre projekty s lokálnym vplyvom je 700-tisíc eur a pre projekty s uplatnením schémy štátnej pomoci   900-tisíc eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 
„Zámerom ministerstva zdravotníctva je vytvoriť také zázemie pre poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti, vďaka čomu bude dostupnejšia a uľahčí pacientom k nej prístup. Zlepšia sa tak aj pracovné podmienky pre samotných lekárov a ostatný zdravotnícky personál. Počítame aj s tým, že vďaka v budúcnosti vybudovaným centrám integrovanej zdravotnej  starostlivosti by sa mohla zabezpečiť aj udržateľnosť poskytovateľov v spádovej oblasti mikroregiónu a prilákať aj nových, mladých a perspektívnych lekárov, s čím majú dnes obce jednotlivo problém. V teréne je totiž roztrúsenosť poskytovateľov a ich nedostupnosť,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
 
MZ SR doteraz v programovom období pre roky 2014-2020 vyhlásilo tri výzvy zamerané na integráciu primárnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej ambulantnou formou. V rámci nich  poskytlo 50-tim obciam a neziskovým organizáciám finančné prostriedky v objeme takmer 35 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške viac ako 4 mil. eur.
 
Oprávnení žiadatelia môžu projektové zámery predkladať do 31. decembra 2019, kedy sa výzva uzatvorí. Výzva je realizovaná v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, v ktorom MZ SR vystupuje ako sprostredkovateľský orgán a poskytovateľ nenávratného finančného príspevku. Bližšie informácie sú zverejnené na internetovej stránke http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376