Výzva
na predkladanie ponuky
Zabezpečenie konferenčných priestorov a stravovacích služieb v súvislosti s realizáciou strategického školenia sekcie európskych programov a projektov MZ SR spolu s ubytovaním
konaného dňa 24.03. – 25.03.2015
(zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.)
 

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Limbová 2, 837 52 Bratislava
IČO: 165 565
kontaktná osoba: Ing. Dana Becíková
Tel.: +421 2 59 373 458
E-mail: dana.becikova@health.gov.sk
Fax: +421 2 59 373 205
Internetová stránka: www.health.gov.sk

Názov predmetu zákazky:

„Zabezpečenie konferenčných priestorov a stravovacích služieb v súvislosti s realizáciou strategického školenia sekcie európskych programov a projektov MZ SR spolu s ubytovaním“.

Špecifikácia požadovanej služby:

Kongresové služby:
Zabezpečenie konferenčnej miestnosti na školenie SEPP MZ SR dňa 24.03.2015 pre maximálne 46 účastníkov so začiatkom o 13:30 hod do cca 17:30 hod a dňa 25.03.2015 so začiatkom o 9:00 hod do cca 11:00 hod, s postavením stolov /školské sedenie/ tak, aby každý účastník mal výhľad na premietacie plátno. Miestnosť musí byť dostatočne priestranná.
Presný počet účastníkov Vám bude nahlásený najneskôr 3 dni pred konaním školenia.

Technické vybavenie.
V rámci technického vybavenia požadujeme zabezpečiť notebook, dataprojektor a premietacie plátno v termíne 24.03.2015 od 13:30 hod do cca 17:30 hod a dňa 25.03.2015 od 9:00 hod do cca 11:00 hod.
Občerstvenie:
24.03.2015
a) obed formou obedového menu ( o 12:00 – čas bude ešte upresnený ) - obedové menu pozostáva minimálne z: 1 druh polievky, 1 druh mäsa, 1 druh príloha k mäsu, 1 druh šalátu pre 46 osôb, súčasťou obeda bude aj mix nealko nápojov /min 0,33 l/ pre 46 osôb,
b) coffee break o 15:00 hod formou bufetu – káva /cukor, mlieko/, čaj /cukor, citrón/, minerálka /0,33 l/, džbány s vodou , mix nealko nápojov /min 0,33 l/, drobné pečivo slané a sladké pre 46 osôb,
c) večera formou menu ( o 18:00 – čas bude ešte upresnený ) - menu pozostáva minimálne z: 1 druh polievky, 1 druh mäsa, 1 druh príloha k mäsu, 1 druh šalátu pre 46 osôb, súčasťou večere bude aj mix nealko nápojov /min 0,33 l/ pre 46 osôb
25.03.2015
a) raňajky formou bufetu ( o 08:00 – čas bude ešte upresnený ) pre 46 osôb,
b) coffee break o 10:00 hod formou bufetu – káva /cukor, mlieko/, čaj /cukor, citrón/,
minerálka /min 0,33 l/, džbány s vodou pre 46 osôb,
c) obed formou obedového menu ( o 12:00 – čas bude ešte upresnený ) - obedové menu pozostáva minimálne z: 1 druh polievky, 1 druh mäsa, 1 druh príloha k mäsu, 1 druh šalátu pre 46 osôb, súčasťou obeda bude aj mix nealko nápojov /min 0,33 l/ pre 46 osôb
Presný počet účastníkov Vám bude nahlásený najneskôr 3 dni pred konaním školenia.

Ubytovanie:
Zabezpečenie ubytovania pre maximálne 46 osôb na 1 noc v termíne 24. - 25.03.2015. Pre každého riadiaceho pracovníka SEPP MZ SR v počte 6 osôb požadujeme samostatnú izbu a pre ostatných pracovníkov SEPP MZ SR v počte 40 osôb zabezpečenie 2 a viaclôžkových izieb.
Presný počet účastníkov Vám bude nahlásený najneskôr 3 dni pred konaním školenia.

Požadované predpoklady:

Dodávateľ špecializujúci sa na kongresové a ubytovacie služby. Dodávateľ spolu s ponukou predloží dokument, ktorým preukáže oprávnenosť poskytnúť službu, ktorá je predmetom tejto zákazky (výpis z obchodného registra a pod.).

Miesto a čas konania konferencie:

Strategické školenie SEPP MZ SR sa uskutoční v termíne 24. - 25. 03. 2015 v priestoroch ubytovacieho zariadenia. Časový rozsah strategického školenia spolu so špecifikáciou požadovanej služby na kongresové služby, technické vybavenie, občerstvenie a ubytovanie je uvedený v bode 3 tejto výzvy.

Termín a spôsob predloženia ponuky:

Ponuku je potrebné doručiť elektronicky v termíne do 18. 02. 2015 na adresu: dana.becikova@health.gov.sk

V predmete emailu je potrebné uviesť „strategické školenie SEPP MZ SR

Cenová ponuka musí byť ocenená v zmysle zadania v bode 3 tejto výzvy .

V ponuke je potrebné predložiť:
cenovú ponuku na zabezpečenie kongresových priestorov a ubytovacích služieb podľa špecifikácie uvedenej v bode 3 tejto výzvy v štruktúre uvedenej nižšie;

Rozhodujúcimi kritériami pri výbere dodávateľa bude:
- najnižšia cena

V prípade uchádzača, ktorý je platcom DPH bude hodnotená cena vrátane DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude hodnotená uvedená celková suma.

MZ SR požaduje, aby cenová ponuka bola uvedená nasledovne:

cena za poskytnutie služby bez DPH ...................................EUR
DPH vo výške 20 % ..................................EUR
celková cena za poskytnuté služby s DPH ..............................EUR.

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť a uvedie konečnú sumu v eurách.

Po doručení a vyhodnotení ponúk bude úspešnému uchádzačovi oznámené prijatie jeho ponuky a následne zaslaná objednávka na predmet zákazky v zmysle výzvy a cenovej ponuky uchádzača.

Platobné podmienky:

Faktúra má obsahovať náležitosti daňového dokladu §71 ods.2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty podľa platnej legislatívy SR.
Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi a počas nej je objednávateľ povinný túto faktúru uhradiť. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo náležitosti uvedené v objednávke, má objednávateľ právo takúto faktúru vrátiť poskytovateľovi, ktorý je povinný vystaviť novú faktúru s novou lehotou splatnosti, ktorá začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
Objednávateľ neposkytuje preddavky, ani zálohy na dodanie predmetu zákazky.