​Nové prístupy v preventívnych programoch obezity, správnej výživy a označovaní potravín – o týchto témach diskutovali experti na workshope, ktorý sa dňa 27. novembra 2018 uskutočnil na Ministerstve zdravotníctva SR. Cieľom podujatia bolo odštartovanie interdisciplinárnej spolupráce v oblasti označovania potravín - tzv. „food labeling“ v SR. Cieľom workshopu je medzirezortná spolupráca zameraná na ďalšie užitočné informácie o výživovej hodnote v označovaní potravín, v súlade s usmerneniami týkajúcimi sa stravovania  (článok 35 nariadenia (ES) č. 1169/2011 v platnom znení) na území SR.
Diskusiu zameranú na oblasť výživy obyvateľstva, vrátane jej dopadov na obezitu a iné neprenosné ochorenia detskej či dospelej populácie na Slovensku, viedol Dr. Joao Breda Da Silva Rodrigues, PhD., MPH, MBA, ktorý riadi divíziu ochorení, obezity a výživy európskeho regionálneho úradu WHO. Témou workshopu bola aj iniciatíva, ktorú implementovalo už viacero krajín. Vychádza z toho, že zlá diéta a výživa, spolu s vysokým indexom telesnej hmotnosti (BMI) sú hlavnými príčinami zaťaženia organizmu a predstavujú riziko pre rozvoj neprenosných ochorení, napr. kardiovaskulárnych, nádorových alebo cukrovky. Usmernenia, týkajúce sa stravovania, založené na vedeckých skúmaniach môžu podporiť celkové zdravie populácie a pomôcť predchádzať chronickým ochoreniam. Pokyny, odporúčania a príručky pre obyvateľov SR by mali byť dostupné a vypracované tak, aby poskytovali špecifické odporúčania pre druhy, zloženie a množstvo potravín potrebných počas jednotlivých etáp životného cyklu človeka. Takéto prístupy sú vo svete známe ako vysoko efektívne v znižovaní záťaže neprenosných ochorení a podieľajú sa na znížení celkovej chorobnosti a úmrtnosti. Na Slovensku je potrebné pripraviť preventívne programy na podporu zdravých stravovacích návykov a životného štýlu, aj v súvislosti s národným projektom zameraným na tvorbu nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe, ktorého garantom je MZ SR. K preventívnym opatreniam patrí zvyšovanie zodpovednosti obyvateľstva za svoje zdravie (správna hmotnosť, fyzická aktivita, výber jedál a nápojov primeranej výživovej hodnoty a energetickej potreby) a zvýšenie povedomia obyvateľstva aj čo sa týka potravín s vysokým obsahom nasýtených tukov, soli, cukru a alkoholu. Výstupom workshopu bude strategický plán pre realizáciu prípravy odporúčaní, ale aj konkrétnych nástrojov označovania potravín. MZ SR podujatie zorganizovalo v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a WHO.
Workshop o nových prístupoch v preventívnych programoch obezity, správnej výživy a označovaní potravín Workshop o nových prístupoch v preventívnych programoch obezity, správnej výživy a označovaní potravín