Za MZ SR:

  • generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška
  • riaditeľ Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann
  • podpredseda Kategorizačnej komisie pre lieky PharmDr. Ján Mazag
  • člen Kategorizačnej komisie pre lieky Prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
  • predseda odbornej pracovnej skupiny „C“ Prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc.
  • zástupkyňa riaditeľky Komunikačného odboru Mgr. Miriam Lidinská

Za Slovenskú kardiologickú spoločnosť (ďalej „SKS“):

  • Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., prezidentka SKS
  • Prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., budúca prezidentka SKS

Za Slovenskú hypertenziologickú spoločnosť (ďalej „SHS“):

  • Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., prezidentka SHS
  • MUDr. Dana Škultétyová, PhD., vedecká sekretárka

Cieľom pracovného stretnutia bolo doriešenie zmien klastrovania kardiologických liekov referenčnej skupiny „C“ uvedených v prílohe Vyhlášky MZ SR č. 435/2011.

Generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR MUDr. Hlôška privítal zástupcov SKS, SHS a členov Kategorizačnej komisie pre lieky. Oboznámil prítomných s pripravovanou novelou vyhlášky č. 435/2011, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť k 15. 11. 2012. Touto novelou sa bude riadiť Kategorizačná komisia pre lieky k 1. 4. 2013. Prítomným predložil návrh ku klastrovaniu referenčnej skupiny „C“. Informoval, že s predstaviteľmi Slovenskej psychiatrickej spoločnosti a Slovenskej neurologickej spoločnosti už predstavitelia Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR rokovali. Konštatoval, že našli dohodu a klastrovanie vyriešili. Toto dnešné stretnutie má doriešiť zmeny v klastrovaní kardiologických liekov referenčnej skupiny „C“.

Doc. MUDr. Goncalvesová, CSc: Poďakovala za prijatie a ocenila možnosť zapojenia sa odborníkov do uvedeného procesu. Uviedla, že Vláda SR prijala Národný program prevencie ochorenia srdca a ciev, z ktorého vyzdvihla najmä priority, filozofiu programu rovnako ako aj „Európsku chartu srdca“ a odporúčania WHO, pričom hlavným cieľom národného programu je vytvorenie celospoločensky efektívneho systému opatrení zameraného na zníženie incidencie a prevalencie najzávažnejších srdcovocievnych rizikových faktorov, ako aj na redukciu morbility a mortality ischemickej choroby srdca, chronického srdcového zlyhávania a náhlej kardiálnej smrti. K otázke klastrovania má SKS záujem, aby sa dospelo k dohode. Zdôraznila, že pre efektivitu prevencie a liečby kardiovaskulárnych chorôb je z odborného hľadiska nevyhnutné podporiť lieky s najlepšou medicínou dôkazov. Tieto deklarované priority by mali byť v súlade s koncepciou liekovej politiky vlády.

Doc. MUDr. Filipová, CSc.: Súhlasí s potrebou efektivity a šetrenia v zdravotníctve, ale nesúhlasí s dôsledkami Vyhlášky č. 435/2011, ktorá viaceré lieky rozdelila do úhradových skupín (tzv. klastrov) tak, že jej aplikácia môže ohroziť efektívne poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc. a MUDr. Dana Škultétyová, PhD. : Aktuálna vyhláška s vytvorením klastrov bola vypracovaná bez odbornej verejnosti a diskusie s ňou. Zdôraznili, že ich vyjadrenia môžu byť iba odborné-medicínske. Pre kompetentné vyjadrenie sa k úhradám a doplatkom ako lekári nemajú potrebné vzdelanie v oblasti farmako-ekonomiky, a nie sú ani kompetentné posudzovať ekonomické aspekty. Považujú za nevyhnutné, aby v každej úhradovej skupine bol aspoň jeden liek s nulovým doplatkom.

MUDr. Hlôška: Víta prístup zástupcov SKS a SHS. Vysokou prioritou je „kardio“, nakoľko je veľký počet pacientov s kardiovaskulárnymi chorobami. Je preto potrebné nájsť čo najoptimálnejšie riešenie. Uviedol, že návrh zástupcov SKS a KHS je rozdielny od návrhu MZ SR, ktoré rozdelilo klastre do 11 úhradových skupín, čiže by vzniklo navýšenie o 5 úhradových skupín referenčnej skupiny C.

PharmDr. Mazag: Informoval ako podpredseda Kategorizačnej komisie pre lieky, že cieľ komisie je rovnaký ako zástupcov odborných spoločnosti SKS a SHS, len cesty k nemu sa líšia. Poukázal na skutočnosť, že aj členom kategorizačnej komisie platná vyhláška 435/2011 robí problémy, musia však rešpektovať aj ekonomiku tohto štátu. Uviedol, že tiež víta prístup zástupcov MZ SR zmeniť túto platnú vyhlášku i v zmysle návrhov odborníkov.

Prof. MUDr. Riečanský, CSc.: V úvode svojho vstupu upozornil na skutočnosť, že k dnešnému rokovaniu nedostal podklady.

Doc. MUDr. Filipová, CSc.: Zdôraznila, že platná vyhláška je katastrofou pre pacientov, je preto potrebné čo najskôr urobiť zmenu. Pripomenula, že o nutnosti zmeny tejto vyhlášky v prospech pacientov informovala verejnosť aj p. ministerka zdravotníctva SR. Návrh predložený a zaslaný SKS a SHS v zmysle záverov zo stretnutia zo dňa 14. 9. 2012 bol urobený výslovne na odbornej báze, ekonomickú stránku medicínske odborné spoločnosti nemajú kompetenciu skúmať.

Doc. MUDr. Goncalvesová, CSc.: Uviedla, že bolo chybou, ak takéto stretnutia sa nerealizovali hneď na začiatku, t.j. pri tvorbe vyhlášky 435/2011.

MUDr. Hlôška: Vysvetlil princíp zaraďovania liekov do úhradových skupín, filozofiu klastrovania z troch aspektov a to: 1) potreba pacienta (doplatky), 2) potreba lekárov (odborné kritériá), 3) možnosť štátu platiť za liečbu. Ubezpečil prítomných, že pri tvorbe návrhu novej vyhlášky boli zohľadňované najmä nízke doplatky za lieky, odborné stanoviská odborníkov ako aj stanovisko ministerstva financií - opodstatnenosť klastrovania, prínos pre štát.

PharmDr. Mazag: Zdôraznil, že je potrebné zvážiť nielen formálne, ale aj vecné hľadisko. Znovu apeloval na konsenzus. Uviedol, že sa nevie vyjadriť zo všetkých aspektov k predkladanému návrhu MZ SR, ale dôležitá je ako odborná tak aj ekonomická stránka.

PharmDr. Pullmann: Upozornil prítomných, že v návrhu novely vyhlášky sa nemenia iba klastre, ale aj možnosť inej skupinovej úhrady, než vypočítanú podľa odseku 2) maximálne však vo výške tretej najnižšej maximálnej ceny lieku.

Prof. MUDr. Murín, CSc.: Upozornil, že platná vyhláška narušuje činnosť kategorizačnej komisie. Asi štvrtina liekov na slovenskom trhu je zaradená do úhradových skupín na základe toho, na aké ochorenia sú určené. Ich úhrada sa určuje podľa najlacnejšieho lieku na dané ochorenie s rovnakým mechanizmom účinku. Doplatky na lieky sú vyššie ako predtým, je preto potrebné nájsť kompromis - zohľadniť možnosti pacientov, pripraviť novú vyhlášku tak, aby bola priechodná nielen po ekonomickej a odbornej stránke, ale hlavne aby bola či najprístupnejšia pre pacientov. Súhlasí s rozdelením statínov do troch skupín z hľadiska účinku.

Prof. MUDr. Riečanský, CSc.: Prof. Riečanský komplexne zhodnotil zložité aspekty kategorizácie úhrad a doplatkov liekov ako aj klastrovania, čomu sa venuje ostatných 5 rokov. Konštatoval, že nemožno zaujať jednoznačné stanovisko, ale je treba zohľadniť finančné možnosti štátu. Predčasne opustil rokovanie z dôvodu iných pracovných povinností.

Zástupcovia SKS a SHS: Upozornili, že pacienti s kardiovaskulárnymi chorobami sa neliečia mnohokrát odborne optimálnymi liekmi. Za prvoradé považujú odborné – medicínske hľadisko, pričom berú na vedomie ekonomické možnosti štátu, ale je nevyhnutné vziať zodpovedne do úvahy aj finančné zaťaženie pacienta. Nesúhlasia s novým prerozdelením liekov do úhradových skupín vo Vyhláške 435/2011 a na toto jednanie predkladajú vlastný návrh. Zdôraznili, že toto odborné stanovisko by malo byť akceptované tak, že nimi deklarované priority farmakoterapie kardiologickými liekmi sa prenesú do návrhu novej vyhlášky. Upozornili na to, že MZ má ďalšie nástroje na úpravu úhrad liekov tak, aby boli prioritne podporené látky s najsilnejšou medicínou dôkazov (napr. koeficienty v úhradových skupinách).

MUDr.Hlôška: Apeloval na zástupcov SKS a SHS aby sa tomto jednaní prehodnotili svoje postoje. Uviedol, že MZ SR malo tri varianty riešenia: a to buď zrušiť klastre, čo nie je priechodné (ministerstvo financií trvá na pokračovaní v klastrovaní aj v iných skupinách), alebo revidovať platnú vyhlášku. Je potrebné urobiť taký kompromis, aby bol únosný pre pacientov.

Následne prítomní spoločne prejednali postupne všetky lieky uvedené v referenčnej skupine „C“. Po diskusii konsenzuálne upravili obsah jednotlivých pôvodných úhradových skupín, resp. na základe návrhov zástupcov SKS a SHS vytvorili nové úhradové skupiny (v prílohe sú to úhradové skupiny 5 až 15).

Záver:

Upravená referenčná skupina „C“ tvoriaca úhradové skupiny 5 až 15 bola zapracovaná do prílohy a tvorí súčasť tohto zápisu. Príloha je zapracovaná do novely vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška MZ SR č. 435/2011 Z.z. a s účinnosťou od 15. 11. 2012.

Zápis zo stretnutia bude zverejnený na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR.

Zapísala: Želeňáková

Overili: za
SKS: Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., prezidentka SKS, v.r.
Prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., budúca prezidentka SKS, vr.

za SHS: Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., prezidentka SHS, v.r.
MUDr. Dana Škultétyová, PhD., vedecká sekretárka SHS, v.r.

Schválil: MUDr. Adam Hlôška,v.r.

 

Príloha (je súčasťou tohto zápisu): upravená referenčná skupina „C“ (úhradové skupiny 5 až 15) ako je uvedené v závere

priloha1-1castpriloha1-2cast