Za MZ SR:

-generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška
-riaditeľ Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann
-referent Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky MVDr. Erika Hanzelyová

Za spoločnosť Sanofi

Mgr. Karin Takáčová
Ing. Štefan Chrenko

Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť spoločnosti Sanofi Pasteur, ktorá požiadala o pracovné stretnutie.

Stretnutie otvoril generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

Spoločnosť Sanofi:

1. Od 1. Júla 2015 bude v zozname kategorizovaných liekov zaradená vakcína 39136 Vaxigrip 10x0,5. Technické riešenie minimálneho doplatku pre vakcínu 39 136 Vaxigrip 10x0,5 ml.

2. V zozname kategorizovaných liekov je 93706 Verorab. Spoločnosť by rada zvýšila úradne určenú cenu predmetného lieku.

Za MZ SR:

1. MZ SR v tejto veci môže konať len v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ, zákon 363/2011 Z.z. a vyhláška 435/2011 v znení neskorších predpisov .

2. K zvýšeniu úradne určenej ceny lieku môže dôjsť v zmysle platnej legislatívy.

Rokovanie ukončil generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

 

Zapísala:

MVDr. Erika Hanzelyová

Overil za Sanofi Pasteur:

Ing. Štefan Chrenko

Schválil:

MUDr. Adam Hlôška

Dátum:

08.06.2015