Za MZ SR:

  • generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška
  • riaditeľ Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann
  • referent Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky MVDr. Erika Hanzelyová

Za spoločnosť Aspen:

  • generálna riaditeľka spoločnosti RNDr. Iva Váchová
  • generálny riaditeľ Aspen Stredná Európa Wojciech Sulimierski
  • JUDr. Marko Polakovič

Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť spoločnosti Aspen.

Stretnutie otvoril generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

Za spoločnosť Aspen:

Spoločnosť Aspen po stretnutí na ministerstve, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.08.2015, opätovne mapovala a podrobne analyzovala celú situáciu s liekmi Fraxiparine a Fraxiparine forte na slovenskom trhu. Spoločnosť má enormný záujem na tom, aby lieky boli v prvom rade dostupné pre slovenských pacientov. Spoločnosť vykonala intenzívnu analýzu a opätovne zistili, že dodávky oboch uvedených liekov na slovenský trh sú z ich strany dostatočné na pokrytie pacientskej spotreby. K rovnakým zisteniam dospelo na základe údajov z NCZI a od zdravotných poisťovní aj ministerstvo.

Za MZ SR:

Slovensko je súčasťou EÚ a platí tu voľný pohyb tovaru. ŠÚKL môže zakázať vývoz liekov len v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ. Ministerstvo zaujímalo, k akým záverom dospela spoločnosť a aké kroky podnikla.

Za spoločnosť Aspen:

Spoločnosť Aspen začala od posledného stretnutia na ministerstve viac komunikovať so všetkými zložkami distribúcie a aj vďaka tomu zaznamenali pokles sťažností vo veci nedostupnosti vyššie uvedených liekov.

Za MZ SR:

Ministerstvo odporúča, aby spoločnosť Aspen dostatočne komunikovala so všetkými distribučnými spoločnosťami, s ktorými majú uzavreté zmluvy.

Rokovanie ukončil generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.
Zapísala: 

MVDr. Erika Hanzelyová

Overila za Aspen:

RNDr. Iva Váchová

Schválil:

MUDr. Adam Hlôška

Dátum:

17.09.2015