Za MZ SR:

  • generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška

  • riaditeľ Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmannn

  • referent Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky MVDr. Erika Hanzelyová

Za Boehringer Ingelheim:

  • MUDr. Hana Spitzerová

  • JUDr. Marko Polakovič

 

Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť zástupkyne spoločnosti Boehringer Ingelheim, ktorá v mene spoločnosti požiadala Ministra zdravotníctva Slovenskej republiky o stretnutie ohľadom dostupnosti inovatívnej onkologickej liečby na Slovensku, konkrétne lieku Vargatef.

Z hľadiska vecnej príslušnosti sa stretnutie uskutočnilo na Sekcii farmácie a liekovej politiky.

Stretnutie otvoril generálny riaditeľ SFLP MUDr. Adam Hlôška

Boehringer Ingelheim:

Zaradením lieku Vargatef sa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ( ďalej len „ministerstvo“), zaoberá už dlhšie. Konkrétne sa žiadosťou zaoberala dvakrát kategorizačná komisia a následne dvakrát kategorizačná rada. Spoločnosť má za to, že v Rozhodnutí ministerstva neboli dostatočne vysvetlené dôvody, teda nie je im jasné odôvodnenie rozhodnutia.

MZ SR:

Stanovisko farmako-ekonomickej skupiny bolo negatívne a následne kategorizačná komisia postupovala v zmysle platnej legislatívy. Kategorizačná komisia pre lieky zo dňa 26.10.2015 odporúča, aby MZ SR vyžiadalo od držiteľa registrácie aktualizovanú žiadosť vrátane úradne určenej ceny lieku v iných členských štátoch EÚ a farmako-ekonomický rozbor vrátane použitého farmako-ekonomického modelu spolu so vstupnými dátami v elektronickej forme. Následne spoločnosť môže na výzvu reagovať.

Rokovanie ukončil generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška

Zapísala:                                                MVDr. Erika Hanzelyová
Overil za Boehringer Ingelheim:      MUDr. Hana Spitzerová
Schválil:                                                 MUDr. Adam Hlôška
Dátum:                                                    06.11.2015