Za MZ SR:

  • generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška
  • riaditeľ Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann
  • referent Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky MVDr. Erika Hanzelyová
  • referent Odboru legislatívy JUDr. Denis Lulko

Za spoločnosť AstraZeneca AB:

  • MVDr. Ján Mikloš, vedúci organizačnej zložky
  • Ing. Karolina Hoffmannová

Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť zástupcov spoločnosti AstraZeneca AB.
Stretnutie otvoril generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

AstraZeneca AB:

V zozname kategorizovaných liekov sa nachádza 60 a 180- dávkové balenie lieku Duaklir. Spoločnosť AstraZeneca podala žiadosť o vyradenie 180-dávkového balenia zo zoznamu kategorizovaných liekov, ku dňu 1.7.2016. Doplatok 60- dávkového balenia bude na úrovni 16,1380%, AstraZeneca by doplatok rada znížila na úroveň 11,3316%, teda vrátenie doplatku na pôvodnú úroveň.

MZ SR:

Ministerstvo musí postupovať len v zmysle platnej legislatívy zákona č. 363/2011 a vyhlášky 435/2011.

Rokovanie ukončil generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška

Zapísala:
Overil za AstraZeneca AB:
Schválil:

MVDr. Erika Hanzelyová
MVDr. Ján Mikloš
MUDr. Adam Hlôška