Za Ministerstvo zdravotníctva SR („ďalej len „ministerstvo“):

  • riaditeľka Odboru kategorizácie a cenotvorby, Mgr. Miriam Vulevová, MBA

  • referent Odboru kategorizácie a cenotvorby, PharmDr. Barbora Murányiová

Za spoločnosť Eli Lilly

  •  MUDr. Dana Böhmová

Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť konateľky spoločnosti Eli Liily MUDr. Dany Böhmovej. Stretnutie otvorila riaditeľka Odboru kategorizácie a cenotvorby, Mgr. Miriam Vulevová, MBA.

Dôvodom vyžiadania si stretnutia je upozornenie spoločností Eli Liily na skutočnosť vysokých doplatkov liekov Strattera po revízii úhrad po zaradení generických liekov, ktoré poukazujú nie sú dostupné pre SR pacienta.

Spoločnosť Elli Lilly zaujímali možnosti akými by sa momentálne dali znížiť doplatky liekov Strattera pre pacienta. Na základe aktuálnej platnej legislatívy momentálne MZSR nemôže zmeniť úhradu nakoľko v kategorizačnom zozname sa nachádzajú generické lieky s obsahom účinnej látky Atomoxetín s nižšou úhradou. Riešením by bolo zníženie ceny lieku, ktoré nie je prijateľné pre výrobcu lieku.

MzSR je známa skutočnosť, že spoločnosť Zentiva požiadala MZSR o vyradenie liekov s obsahom účinnej látky Atomixetine zo zoznamu kategorizovaných liekov žiadosťou A3 31.12.2013, ktorá bola držiteľom povolenia späť vzatá dňa 2.2.2013(Na stránke ŠUKL je nahlásené prerušenie výroby do predpokladaného dátumu 30.1.2017). Následne firma Zentiva opätovne podáva žiadosť A3 dňa 2.2.2017.

Záverom stretnutia je, že MZSR preverí informácie o možnosti plánovaných dodávok generických liekov.

Zapísala:
Overil za Eli Lilly:
Schválila:
Dátum:

PharmDr: Barbora Murányiová
MUDr. Dana Böhmová
Mgr. Miriam Vulevová, MBA
2. februára 2017