Za MZ SR:

Peter Mrva, riaditeľ OHZT
Michaela Laktisová, IZP
Erika Hanzelyová, referent OHZT

Za NCZI:

Martina Nagyová, riaditeľka SZIaS
Martina Vrbiková, ORaZŠ
Zuzana Vallová, ODSA

Za ŠUKL:

Adam Greško
Kamil Blšák

Za AIFP:

Katarína Slezáková
Petra Szilágyiová

Stretnutie otvoril riaditeľ Odboru hodnotenia zdravotnej politiky MVDr. Mgr. Peter Mrva, MPH.

Program

1. Zástupca NCZI informoval prítomných, že nie je možný posun v analýze vykazovania spotreby liekov, kým nemáme aktuálne platnú databázu na definovú dennú dávku ( DDD ).

Pre NCZI sú na vykazovenie dôležité štrukturované dáta doplnku lieku uvedenom v Zozname kategorizovaných liekov ŠÚKL, ktoré momentálne nemá.

2. AIFP objednalo štrukturovanú databázu DDD od WHO. Po dodaní dát je potrebné údaje spárovať s databázou liekov- zdroj ŠUKL.

3. Pre ŠUKL je oficiálny spracovateľ dát spoločnosť MCR, ktorý spracováva údaje, ktoré má od veľkodistribútorov.

Úlohy

1. AIFP dodá NCZI databázu DDD od WHO hneď ako ju obdrží.

2. NCZI dá podklady ŠUKL-u na požadovaný rozsah detailov o liekoch – štruktúra dát s konkrétnym príkladom. Dodané hneď po stretnutí.

NCZI preverí dátum, dokedy je potrebné najneskôr zaslať údaje o spotrebe liekov do OECD za rok 2016. Do 20.02.2017.

NCZI preverí, či sa z budgetu eHealth dá pokryť financovanie nákladov, ktoré bude mať ŠUKL.

3. ŠUKL zabezpečí opravu štruktúry databázy tak, aby obsahovala všetky potrebné detaily a tie boli zadávané pri registrácii liekov.

ŠUKL preverí, či je spoločnosť MCR schopná využiť súčasnú databázu spotreby liekov na reportovanie do OECD tak, že nahradí ŠDL za DDD z databázy od WHO. Termín do 20.02.2017.

ŠUKL zistí náklady, potrebný čas prípadne potrebný rozsah práce na úpravu databázy liekov tak, aby obsahovala všetky detaily o všetkých registrovaných liekoch v štruktúre požadovanej NCZI.

4. Ministerstvo osloví Štatistický úrad SR, ktorý zbiera údaje o výdavkoch v zdravotníctve. Predmetom diskusie bude indikátor- celkové výdavky na lieky.

Na základe výsledku prerokovania dá pracovná skupina odporúčanie, či sa bude spotreba liekov za rok 2016 reportovať s použitím dát o spotrebe – zdroj spoločnosť MCR s nahradením ŠDL za DDD, alebo sa použijú dáta o spotrebe - zdroj NCZI s použitím DDD.

Spotreba za rok 2017 sa bude reportovať na základe dát o spotrebe - zdroj NCZI s použitím DDD.

Zapísala:
Overila za NCZI:
Overila za ŠUKL:
Overila za AIFP:
Schválil:
Dátum:

Erika Hanzelyová
Martina Nagyová
Adam Greško
Katarína Slezáková
Peter Mrva
15.02.2017