Občianske združenie Slovac Crohn Club: Mgr. Nina Kováčiková
  Veronika Ivančíková
   
Asociácia na ochranu pacientov SR (AOPP): PharmDr. Dominik Tomek, PhD., MPH , MSc.
   
Slovenská gastroenterologická spoločnosť: MUDr. Martin Huorka, CSc.
  doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD
   
Za MZ SR:  
Riaditeľka odboru kategorizácie a cenotvorby: PharmDr. Miriam Vulevová, MBA
Referenti odboru kategorizácie a cenotvorby: Ing. Jana Ivanová
  PharmDr. Barbora Murányiová
Komunikačný odbor: Mgr. Zuzana Eliášová

 

Odborné pracovné stretnutie otvorila pani riaditeľka odboru kategorizácie a cenotvorby.  Predmetom pracovného stretnutia iniciovaného  pacientskymi organizáciami bolo prejednanie zvýšených  doplatkov pacienta na lieky s obsahom účinnej látky mesalazín platného od 1.10.2017 v dôsledku revízie úhrad ministerstva s cieľom nájdenia spoločného riešenia pre pacienta.

Na úvod pani riaditeľka odboru kategorizácia vysvetlila postup akým ministerstvo postupovalo pri revízii úhrad v zmysle aktuálnej platnej legislatíva zákona č. 363/2011 Z .z. o rozsahu a podmienkach  úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe  verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a vyhlášky č. 435/2011 Z.z.  vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiv.  Pani riaditeľka uviedla, že z verejných zdrojov boli vynaložené na liečbu crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy  za minulý rok    prostriedky v hodnote 24 miliónov eur. Taktiež je nevyhnuté spomenúť aj pribúdanie nových finančne náročných biologických liekov na predmetné ochorenia zaradených do zoznamu kategorizovaných liekov a plne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia v poslednej dobe. Úlohou ministerstva, ako regulačného orgánu,  je dbať na zabezpečenie udržateľnosti verejných zdrojov. V  konaní revízie úhrad sú účastníkom konania ministerstvo, poisťovne a držiteľ registrácie. Držiteľ registrácie má možnosť na  vzniknutý doplatok reagovať zníženým cenovým návrhom (čím by sa znížila celková cena a s ňou rovnakým pomerom aj doplatok pacienta).

Pán doktor. Huorka a pán docent Jurgoš sa zhodli na tom, že je pre pacienta nevyhnutne dôležitá kontinuita liečby účinnou látkou mesalazín. V prípade ak dôjde k prerušeniu liečby, až u 20 % pacientov dôjde k relapsu ochorenia. Pacient  následne musí byť  hospitalizovaný, operovaný alebo podstupuje biologickú liečbu (ako uvideli zástupkyne pacientskych organizácii liečba nemusí byť vždy úspešná).

Pán docent Jurgoš uviedol, že nie u všetkých pacientov s biologickou liečbou sa vysádzajú lieky s obsahom účinnej látky mesalazín.
Lieky s obsahom účinnej látky mesalazín od držiteľa registrácie Ferring-Léčiva, a. s. majú  chemoprotektívny účinok, čo potvrdzujú quidelinami a klinickými štúdiami. Pán docent Jurgoš uviedol rozšírené indikačné znenie uvedené v SPC liekov Pentasa.  

Pri poklese celkovej ceny lieku s obsahom účinnej látky mesalazín je potrebné dopredu rátať aj s prípadnou nedostupnosťou predmetných liekov ( re-export).  Pán docent Jurgosš z vlastných skúseností z gastroenterologickej praxe  v diskusii som  uviedol , že sociálno-ekonomický únosný doplatok je do10 EUR  pre pacientov M.Crohn a Ulceroznou kolitídou.

AOPP v podobných prípadoch navrhuje, pri rozhodovaní ministerstva brať do úvahy názor medicínskych odborníkov a názor pacientskych organizácii. V budúcnosti by videli zmysel  v prizývaní pacientov na kategorizačné komisie.   Na čo pani riaditeľka uviedla, že v prípade takýchto zmien je nevyhnutné postupovať koncepčne a hlavné je prípadné zmeny legislatívne ukotviť. Vzniknuté doplatky  AOPP  navrhuje riešiť rozdelením referenčnej skupiny na samostatnú referenčnú skupinu pre lieky Salofalk a samostatnú referenčnú skupinu pre lieky Pentasa.

Zástupkyne  občianskeho združenia Slovac Crohn Club  podrobne popísali všetkým zúčastneným život pacienta s crohnovou chorobou a neúnosnosť výšky doplatku pacientov s crohnovou chorobou za liek s obsahom účinnej látky mesalazín s pozdĺžnym uvoľňovaním od držiteľa registrácie Ferring-Léčiva, a. s.

Navrhnuté riešenie MZSR:

Na základe odborných argumentov medicínskej pracovnej skupiny A  ministerstvo v zmysle aktuálnej platnej legislatívy najbližšou revíziou úhrad  nastaví úhradu na druhý najlacnejší liek, pričom vezme do úvahy podané cenové návrhy držiteľov registrácie a výsledky z konania  na porovnávanie úradne určených cien. Zmenené úhrady budú platné od 1.4.2018, čo je najskorší možný realizovateľný termín po najbližšom zasadnutí kategorizačnej komisie.  Ministerstvo prisľúbilo o zmene doplatku pacientov informovať.

Návrh AOPP: Zástupcovia pacientov okrem čo najskoršieho zníženia doplatkov očakávajú aj opätovné rozdelenie riadkov, čo by umožnilo riešiť ťažkú situáciu časti pacientov aj vracaním časti neúnosne vysokých doplatkov tým pacientom, ktorí splnia podmienky zákona.

Záver: Účastníci odborného stretnutia čiastočne súhlasili s navrhnutým riešením ministerstva.