dňa 16. 10. 2014 o 11 00 hod. na MZ SR

Za MZ SR:

 • generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky
  MUDr. Adam Hlôška,
 • riaditeľ odboru kategorizácie cenotvorby a liekovej politiky
  PharmDr. Rastislav Pullmann,
 • referent odboru kategorizácie cenotvorby a liekovej politiky
  Mgr. Jana Kernátsová, PhD.

Za Slovak Crohn club (SCC):

 • predseda združenia
  Viola Števurková

Predmetné stretnutie sa uskutočnilo na podnet pacientov trpiacich Crohnovou chorobou ohľadom vysokého doplatku poistenca na liek Pentasa s účinnosťou Zoznamu kategorizovaných liekov od 1.10.2014.

Rokovanie zahájil generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška, ktorý privítal predsedu SCC a ozrejmil predmet a okolnosti stretnutia.

Viola Števurková,

 1. Poďakovala za prijatie.
 2. Vysvetlila situáciu, ktorá zavládla od 1.10.2014 medzi pacientmi, ktorých liečba na Crohnovu chorobu je nastavená na liek PENTASA.
 3. Poukázala na skutočnosť, že väčšina pacientov trpiacich Crohnovou chorobou je liečená liekom PENTASA na základe odporúčania ich ošetrujúceho lekára.
 4. Nakoľko pacient sám nie je schopný posúdiť vhodnosť a opodstatnenosť liečby liekom PENTASA alebo iným liekom s rovnakou účinnou látkou, rešpektuje odporúčanie svojho ošetrujúceho lekára.

MUDr. Adam Hlôška

 1. Poukázal na fakt, že MZ SR konalo v súlade s aktuálne platnou vecnou legislatívou. Lieky s rovnakou účinnou látkou mesalazín a porovnateľným terapeutickým účinkom boli zaradené do jednej úhradovej skupiny U 73, ktorej maximálna výška úhrady z verejného zdravotného poistenia bola prehodnotená k 1.10.2014 podľa príslušných ustanovení zákona.
 2. Zdôraznil, že kategorizácia liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín sa má vykonávať tak, aby prostriedky s ktorými hospodária zdravotné poisťovne postačovali na úhradu z verejného zdravotného poistenia.
 3. V procese kategorizácie je jedným z rozhodujúcich kritérií efektívna nákladovosť liečby liekom.
 4. Poukázal na vysokú cenu lieku PENTASA, ktorá o viac ako 30 % prevyšuje cenu terapeuticky porovnateľného lieku s rovnakou účinnou látkou.
 5. MZ SR v snahe ísť v ústrety pacientom s Crohnovou chorobou pri následnom prehodnotení maximálnych výšok úhrad z verejného zdravotného poistenia, ktoré nadobudne účinnosť k následnému štvrťroku, t.j. od 1.1.2015 určilo maximálnu výšku úhrady z verejného zdravotného poistenia pre úhradovú skupinu U73 vo výške 0,99 eur za štandardnú dávku liečiva. V tejto veci bolo už na webovom sídle MZ SR zverejnené dňa 15.10.2014 rozhodnutie.

Záver:
S účinnosťou Zoznamu kategorizovaných liekov k 1.1.2015 bude doplatok poistenca na liek PENTASA vo výške porovnateľnej s obdobím do 1.10.2014 a súčasne do Zoznamu kategorizovaných liekov budú zaradené aj nové lieky s rovnakou účinnou látkou mesalazín s predĺženým uvoľňovaním, ktoré sú terapeuticky porovnateľné s liekom PENTASA a majú o 1/3 nižší doplatok poistenca.

Zapísala: Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Overila: Viola Števurková
Schválil: MUDr. Adam Hlôška, v.r.