Za MZ SR:
- Štátny tajomník: MUDr. Mario Mikloši, PhD.,
- generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky: MUDr. Adam Hlôška,
- riaditeľ odboru kategorizácie cenotvorby a liekovej politiky: PharmDr. Rastislav Pullmann,
- referent odboru kategorizácie cenotvorby a liekovej politiky: PharmDr. Linda Hrúziková,
-
referent odboru kategorizácie cenotvorby a liekovej politiky: Mgr. Jana Kernátsová, PhD.

Za odbornú pracovnú skupinu(OPS) pre FE KV a HZT:
- člen: doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA

Za signatárov memoranda:
- prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti: prof. MUDr. Ján Danko, PhD.,
- prezident Slovenskej spoločnosti infektológov: prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.,
- hlavný odborník pre gynekológiu a pôrodníctvo: prof. MUDr. Miroslav Borovský, PhD.,
- prezident Slovenskej pediatrickej spoločnosti: prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.

Za Výbor NR SR pre zdravotníctvo:
- predseda: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH,
- člen: MUDr. Ladislav Andreánsky,
- člen: PhDr. Štefan Kuffa,
- člen: MUDr. Viliam Novotný.

Za Asociáciu na ochranu práv pacienta:
- viceprezident: PharmDr. Dominik Tomek, PhD., MPH.

Za Ligu proti rakovine:
- prezidentka: MUDr. Eva Siracká, DrSc.

Za Transparency international Slovakia:
- projektová koordinátorka: Mgr. Zuzana Dančíková.

Za Inštitút finančnej politiky MF SR:
- Ing. Michaela Rubisová, PhD.

Za Všeobecnú zdravotnú poisťovňu:
- PharmDr. Ľudmila Krč-Jediná,
- Mgr. Zuzana Líšková.

Za Union zdravotnú poisťovňu:
- MUDr. Ingrid Dúbravová.

Za Dôveru zdravotnú poisťovňu:
- PharmDr. Monika Lainczová,
- Mgr. Renáta Hajdinová.

Za GlaxoSmithKline:
- MUDr. Pavol Trnovec,
- MUDr. Priska Rupčíková.

Za Merck Sharp & Dohme:
- Ing. Mirosalv Dedík,
- MVDr. Tibor Lukáč.

Predmetné stretnutie sa uskutočnilo na podnet signatárov memoranda, v ktorom sa zasadzujú za  plne hradené očkovanie proti HPV z verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike.

Rokovanie zahájil štátny tajomník ministerstva  MUDr. Mario Mikloši, PhD., ktorý privítal široké spektrum zúčastnených ako odborníkov z pediatrie, gynekológie, tak aj zástupcov zákonodarcov.
Téma očkovania proti HPV je v Slovenskej republike široko diskutovaná v súvislosti s rozsahom úhrad očkovania v krajinách EÚ. Očkovanie je u nás dostupné a hradené z verejného zdravotného poistenia vo výške 10 % z konečnej ceny vakcíny. 
Stanovisko ministerstva k tomu, či má byť očkovanie povinné alebo odporúčané je jednoznačné. Rodič má právo rozhodnúť sa a preto očkovanie chce ministerstvo ponechať len ako odporúčané. Otázky, ktoré je potrebné zodpovedať sú ekonomické, týkajúce sa výšky hradenia z verejného zdravotného poistenia, o koľko môžeme výšku úhrady navýšiť a jeho vplyvu na rozpočet verejného zdravotného poistenia, keďže efektivita takého typu očkovania je iná ako v prípade infekčných ochorení. Je potrebné zodpovedať aj  odborné otázky, ktoré súvisia s tým čo očakávame od tohto očkovania, ako bude prebiehať zdravotná starostlivosť v skupine zaočkovaných dievčat v zmysle frekvencie hradenia preventívnych prehliadok u gynekológa? Aký bude výskyt RKM u zaočkovanej populácie, keďže očkovacia vakcína nezahŕňa všetky rizikové kmene proti HPV? Stále ostáva niečo, proti čomu očkovanie nemáme. Efekt očkovania štatisticky zhodnotiteľný sa bude dať vyhodnotiť u populácie zaočkovaných 11 až 12 ročných dievčat až o 25 až 30 rokov. 

MUDr. Adam Hlôška,

 1. Privítal menovite účastníkov a predstavil program stretnutia.
 2. Zdôraznil, že téma rezonuje v liekovej politike už viac ako 5 rokov, vnímame ju ako celospoločenský problém.
 3. Ide o verejné zdroje, ktoré by mali byť navýšené na vakcináciu HPV.
 4. Výška úhrady z verejného zdravotného poistenia je daná vyhláškou č. 435/2011 Z. z. o spôsobe určenia štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva v znení neskorších predpisov.
 5. Musíme zachovať udržateľnosť výdavkov na lieky z dlhodobého hľadiska, nastaviť koncepty, ktoré sa nebudú každé 2-3 roky meniť a zachovať kontinuitu.
 6. Téma si zaslúži veľkú platformu a transparentné rokovanie za účasti odborníkov, pacientov, platcov, zákonodarcov.
 7. Cieľom stretnutia je dospieť k záveru  alebo odporúčaniu ako postupovať.
 8. Otázkou je či pre platcov je očkovanie proti HPV prioritou, či ho považujú za tak efektívne aby našli interné zdroje na úhradu zvýšených nákladov na očkovacie látky proti HPV.
 9. Otázkou je čo sú farmaceutické spoločnosti ochotné spraviť pre pacientov a vakcináciu? Ak sa napr. zvýši zaočkovanosť na 40 % a zvýši sa predaj vakcíny, nevytvára to priestor na zníženie ceny očkovacej látky? Nie sú centrálne nákupy očkovacích látok cestou ako znížiť náklady na vakcináciu proti HPV?

prof. MUDr. Miroslav Borovský, PhD.

 1. Prezentoval výzvu šiestich odborných spoločností, v ktorej žiadajú 100 % hradenie z verejného zdravotného poistenia, tak ako v iných vyspelých krajinách.
 2. Zdôraznil, že  Slovenská republika je na poslednom mieste v rámci krajín EÚ, ktorá nehradí očkovanie proti HPV  plne.
 3. Poukázal na skutočnosť, že HPV infekcia nie je iba sexuálne prenosné ochorenie ale príčina rakoviny.
 4. Ide o lokálnu infekciu, ktorú preventabilne možno aj zničiť, objaviteľ vakcíny je nositeľom Nobelovej ceny, je to prerod.
 5. Hovoríme o prevencii RKM, nehovoríme a nechceme hovoriť o probléme sexuality.
 6. Infekcia HPV nesúvisí len s 200 úmrtiami ročne ale  aj s problematikou konizácií, ktorých počet narastá a s tým v priamej súvislosti aj počet predčasných pôrodov a predčasne narodených detí. Za obdobie rokov 2003 až 2013 pozorujeme 11 násobný nárast vykonaných konizácií.
 7. Náklady spoločnosti rastú na liečbu pred rakovinových štádií a ich dôsledkov.
 8. Už sedem rokov máme ochranu pred HPV a využívame ju minimálne.
 9. Treba urobiť systém primárnej prevencie očkovaním.
 10. Úlohou štátu je spoločensky zabezpečiť deti, ktoré nie sú ekonomicky činné.
 11. V 12 rokoch dievčaťa je očkovanie proti HPV najefektívnejšie, nesúvisí so sexualitou mladistvých.
 12. Je potrebné stanoviť čo sa má a nemá v gynekológii platiť.
 13. Či zvýšiť úhradu na vakcínu proti HPV je predovšetkým politické rozhodnutie, gynekológovia trvajú na 100 % úhrade.
 14. V predchádzajúcom období boli spoločnosťou vedené rokovania aby držitelia rozhodnutí o registrácií predmetných očkovacích látok prehodnotili cenovú politiku, prípadne sa zapojili do  projektu zaočkovať populáciu napr. 25 000 dievčat.
 15. Ide o politickú otázku.

PharmDr. Dominik Tomek, PhD.,MPH.

 1. Poďakoval za pozvanie na seminár.
 2. Prezentoval tému „Očkovanie proti onkogénnym humánnym papilomavírusom“.
 3. AOPP je členom Európskeho pacientskeho fóra.
 4. Otázka v Bruseli je vyriešená, ide o štandard európskej zdravotnej starostlivosti.
 5. Právo na dostupnú a účinnú liečbu má byť základným právom pacienta.
 6. Len 1 % dievčat využíva očkovanie proti HPV.
 7. Prevencia je na Slovensku nepostačujúca.
 8. Úloha AOPP je v prevencii a edukácii.
 9. Navrhujú rozšíriť koncept na tému indikácie a ponúkajú kapacity na spoluprácu.
 10. Upozornil, že tvoríme nerovné zdravotníctvo, triednu medicínu a že záver farmakoekonomickej analýzy očkovacích látok by nemal ovplyvniť záver seminára, dôležitý je pohľad pacienta. V našej legislatíve sa prioritne posudzujú len náklady platiteľa.
 11. Pohľad pacienta nerovná sa pohľad platcu, ale pohľad spoločnosti.

MUDr. Pavol Trnovec

 1. Prezentoval tému „Prevencia rakoviny krčka maternice, spôsobenej onkogénnymi typmi HPV v podmienkach Slovenskej republiky“. 
 2. Zdôraznil nasledovné fakty:
   1. riziko HPV infekcie je vysoké už po prvom pohlavnom styku;
   2. 80 % žien sa počas svojho života môže infikovať;
   3. 50 % HPV infekcií je onkogénnych;
   4. Riziko pretrvávajúcej HPV infekcie narastá s vekom;
   5. okolo 600 ochorení a 200 úmrtí ročne;
   6. RKM postihuje ženy o 15–20 rokov skôr v porovnaní s ostatnými zhubnými ochoreniami;
   7. Priemerné skrátenie života ženy s RKM predstavuje viac ako 17 rokov;
 1. Predstavil riešenie problému prevencie RKM v EÚ, ktoré predstavuje  osveta, skríning, vakcinácia.
 2. Zdôraznil, že spoločnosť GlaxoSmithKline tvorila vakcínu ako preventívnu, obsahuje nový adjuvantný systém, hladina protilátok a jej pretrvávanie je vyššie ako pri použití klasického adjuvantu.
 3. Imunogenita 2-dávkovej schémy u 9 – 14 ročných dievčat je porovnateľná  s 3-dávkovou schémou.
 4. Bivalentná vakcína ponúka až 93 % ochranu.
 5. Očkovanie je bezpečné, účinné a nákladovo-efektívne riešenie prevencie RKM.
 6. Maximálny dopad na rozpočet pri zaočkovaná 25 až 27 000 dievčat pri 40% alebo 70% zaočkovanosti predstavuje 1,4 až 2,5 mil. €.
 7. Riešenie problému prevencie RKM v Slovenskej republike predstavuje osveta, skríning, 100% úhrada referenčnej vakcíny.
 8. Pri aproximácii dát v modeloch farmakoekonomických analýz vzniká problém, s reálnymi ekonomickými výstupmi platcov, ktoré nie sú riešiteľom analýz prístupné.
 9. Cena očkovacej látky je na úrovni najnižšej ceny v EÚ, chýba mechanizmus dohody, súčasná legislatíva tento mechanizmus neumožňuje.

Ing. Mirosalv Dedík

 1. Prezentoval medicínsky a a farmako-ekonomický prínos očkovacej látky Silgard pri plnej úhrade zdravotnými poisťovňami.
 2. Infekcia ľudskými papilomavírusmi (HPV) je považovaná za etiologický faktor celého množstva zhubných nádorov anogenitálnej oblasti, zvlášť krčka maternice, pošvy a vulvy, konečníka, penisu a ďalších kožných a slizničných karcinómov v iných lokalizáciách.
 3. Ochranu proti vzniku karcinómu krčka maternice je možné rozdeliť na dva základné postupy - skríning a vakcinácia.
 4. Očkovanie proti HPV a jeho úhrada z verejných zdrojov je aktuálne v 23 štátoch EÚ.
 5. Nakoľko náklady a dopady liečby budú mať dlhší časový horizont ako malo klinické skúšanie, bolo zvolené modelovanie prostredníctvom Markovovho kohortového modelu.
 6. Dopad na rozpočet pri 40 % zaočkovanosti pre 26 500 dievčat je do 1 mil. € pri plnej úhrade vakcíny.

doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA

 1. Prezentoval stanovisko OPS pre FEK a HTA k predloženým farmako-ekonomickým rozborom očkovacích látok Cervarix a Silgard.
 2. Konštatoval, že klinické prínosy sú v predložených farmako-ekonomických rozboroch zreteľne  spracované.
 3. Farmaceutické firmy však nepreukázali, že by toto očkovanie šetrilo finančné zdroje zdravotných poisťovní.
 4. Zdôraznil, že mimoriadne dôležité sú vstupné dáta o nákladoch s ktorými analýzy pracujú. Tie je potrebné zo strany farmaceutických firiem doplniť. Doplnenie vstupných údajov je potrebné, aby bolo možné zabezpečiť preskúmateľnosť údajov o nákladoch pre systém verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike a následne predložené farmako-ekonomické rozbory verifikovať.
 5. Uviedol, že len pri 40% zaočkovanosti a 100% úhrade z verejného zdravotného poistenia ide o 2 mil. €.
 6. Rozpočet je limitovaný a platcovia musia zabezpečiť udržateľnosť systému verejného zdravotného poistenia v kontexte diskusie o zvýšení nákladov spojených s vakcináciou.
 7. V rámci limitovaného rozpočtu každé rozhodnutie hradiť niečo z verejného zdravotného poistenia znamená zároveň, že niečo iné nebude možné z verejného zdravotného poistenia uhrádzať.
 8. Systém úhrad je rôzny napr. Poľsko nehradí očkovanie proti HPV z verejného zdravotného poistenia. V Maďarsku je zadefinovaný maximálny počet dávok, ktoré sa z verejného zdravotného poistenia uhradí.

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH

 1. Vyjadril sa, že vždy postupujeme v symbióze s Európou, prečo je tomu inak v tomto prípade? Ide o problém disponibilných zdrojov?
 2. Opýtal sa aká je redukcia nákladov keď predídeme očkovaním ochoreniam spojeným s HPV infekciou?
 3. Redukcia nákladov môže byť vyššia ako prezentované výdavky.
 4. V regiónoch mimo Bratislavy je 100 € prekážkou, že deti nie sú zaočkované a skončia s RKM.

MUDr. Ladislav Andreánsky

 1. Zdôraznil spoluprácu gynekológov s pediatrami, ktorí vo veku odporúčanej vakcinácie prichádzajú do styku s dievčatami častejšie.
 2. Problém vidí vo vysokom doplatku za vakcínu, t.j. v jej cene.
 3. Žiada 100 % úhradu z verejného zdravotného poistenia.

PhDr. Štefan Kuffa

 1. Zdôraznil, že zdravie a svoju budúcnosť držíme vo vlastných rukách.
 2. Nepodporuje plnú úhradu vakcinácie, nakoľko ak je niečo zadarmo, nevážime si to. Veľa liekov končí v kontajneroch.
 3. Prečo očkovanie od 12 rokov, súvisí to so sexuálnym životom dievčat od 16 rokov?
 4. Vyzýva k zmene spôsobu života, sexuálnej a predmanželskej zdržanlivosti.

MUDr. Eva Siracká, DrSc.

 1. Možnosti vakcinácie sú obmedzené jej finančnou náročnosťou.

prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

 1. Vyjadril sa, že hľadáme spôsob ako očkovaciu látku neuhradiť a nie ako ju uhradiť.
 2. 20 rokov pridaného života ide na vrub antibiotík a vakcinácie, investícia sa vrátila.
 3. Zdôraznil na závery panelu odborníkov z časopisu Atlantik, kde v istom čase v boji proti RKM musí nastúpiť vakcinácia.
 4. Až 80 % žien sa s touto infekciou stretne.
 5. Poukázal na jav, že za 30 rokov zomrelo u nás na RKM toľko ľudí ako v súčasnosti na epidémiu Eboly. Je to nízke číslo?
 6. Je potrebné zamyslieť sa nad otázkou, koľko usporí zvýšenou vakcináciou nielen platca ale štát, je potrebné zohľadniť aj nepriame náklady. Tu by sa žiadalo vyjadrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky.
 7. Teší ho, že platíme vakcináciu proti HPV v rámci EÚ Grékom z fondov EÚ .
 8. Rozhodnutie či hradiť  vakcináciu musí byť komplexné, nie len za zdravotné poisťovne ale aj so zohľadnením nepriamych nákladov.

PharmDr. Ľudmila Krč-Jediná

 1. Ide o udržateľnosť verejných financií.
 2. Dostupnosť a výška úhrady zdravotnej starostlivosti je stanovená platnou legislatívou. Nechceme vniesť do  úhrady vakcíny ani náboženský ani sexuálny aspekt.
 3. Vakcinácia má preventabilný charakter a svoje opodstatnenie.
 4. Platca nespochybňuje vakcináciu, ide o odporúčané nie povinné očkovanie.
 5. Finančné zdroje na rok 2015 sú výrazne limitované, zvyšujú sa požiadavky na  nové, finančne náročné molekuly.
 6. Zdroje musia postačovať na zákonom garantovanú zdravotnú starostlivosť.
 7. Ide o jednorazovú investíciu  do zdravia zo strany pacienta.
 8. Je to aj o ochote rodiča zainvestovať do ochrany zdravia svojho dieťaťa. Ide o veľmi dobrú investíciu raz za život.
 9. VšZP má preventívne programy veľmi silne podporované. Prevencia v gynekológii sa však využíva iba na  30%, čo  je otázkou osobného prístupu poistenca.
 10. Úhradové nastavenie je v súčasnosti adekvátne verejným zdrojom.
 11. Výška úhrady by nemala byť prekážkou použitia očkovacej látky.
 12. Analýza celkových nákladov je rozpracovaná, avšak problémom je okamžitá investícia.
 13. V centrálnych nákupoch vakcín vidí logistický problém, pretože sú viazané na centrá.

PharmDr. Monika Lainczová

 1. Sú za odporúčané očkovanie a nie povinné.
 2. S navýšením nákladov nepočítali.
 3. Už v predchádzajúcich rokoch mali v rámci nadštandardných produktov možnosť časť nákladov na HPV vakcínu preplatiť spätne.
 4. Od roku 2014 sa dá využiť produkt 100 +100+100.
 5. Dodatočne preplácajú svojím poistencom časť nákladov spojených s úhradou až do výšky 100 €.

MUDr. Ingrid Dúbravová

 1. Neuvažujú o zmene úhrady na vakcínu proti HPV. Sú za ponechanie očkovania ako odporúčaného.
 2. Motivujú poistencov a investujú do preventívnych prehliadok.
 3. Dodatočne preplácajú poistencom časť nákladov spojených s úhradou za vakcínu HPV. Nie je veľmi využívaný tento benefit.

Mgr. Zuzana Dančíková

 1. Ocenila, že bol vytvorený priestor na túto širšiu diskusiu.
 2. Poukázala na skutočnosť, že chýba zo strany MZSR širšia diskusia o prioritách. V zdravotníctve si treba  určiť priority.
 3. Otázka znie: “ Ak dáme na zoznam prioritné problémy v zdravotníctve investovali by sme 1,5 mil. € do očkovania alebo niekde inde?“

Ing. Michaela Rubisová

 1. Chýba analýza toho, čo by nám takáto prevencia priniesla z dlhšieho časového hľadiska pre zdravotné poisťovne a pre spoločnosť.
 2. Takáto analýza je nevyhnutná a potrebná.

prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.

 1. Očakával od VšZP kalkuláciu o koľko sa znížia náklady.
 2. Ide o štandardnú liečbu.
 3. Iné krajiny si analýzu urobili a preto vakcináciu hradia vo vyššej miere.
 4. Na dnešnom stretnutí by sa malo rozhodnúť.
 5. Ide o politické rozhodnutie. Má to zdravotnícke atribúty, že to treba hradiť.
 6. Preventívne programy zvrátili vývoj zdravej populácie napr. Fínsko.
 7. Úspora sa prejaví už po štyroch rokoch.

Záver:
Do 15.5.2015 MZ SR očakáva predložený návrh riešenia alebo stanovisko k danej problematike zo strany platcu (zdravotných poisťovní) s analýzou nákladov a prínosov spojených s vakcináciou z dlhodobého hľadiska. Či ide o efektívnu investíciu, ktorú je možné bez „supportu“  štátu uskutočniť z vlastných zdrojov. Je potrebné v poisťovniach hľadať rezervy, interné zdroje napr. z revíznej činnosti alebo zisku. Ak sa takéto riešenie nenájde budeme hľadať inú cestu.
Po 15.5. 2015 MZ SR bude iniciovať stretnutie zástupcov Transparency international Slovakia, spoločnosti GlaxoSmithKline a Merck Sharp & Dohme ohľadom ponuky prijateľnej ceny vakcíny, určenej dohodou k centrálnemu obstaraniu očkovacej látky proti HPV štátom.

 

Zapísala: Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Overili: účastníci stretnutia
Schválil:   MUDr. Adam Hlôška, v.r.