Zápis zo stretnutia zástupcu Slovenskej spoločnosti nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny SLS so zástupcami Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 6. 8. 2015 o 9.00 hod. na MZ SR

    Za MZ SR:

    • generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška
    • riaditeľ odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann

    Za Slovenskú spoločnosť nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny SLS:

    • hlavný odborník MZ SR pre odbor nukleárna medicína doc. MUDr. Ivan Režňák, CSc., m. prof.

Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť MZ SR, ktoré zahájil MUDr. Adam Hlôška generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky a požiadal zástupcu Slovenskej spoločnosti nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny SLS o prednesenie svojich požiadaviek.

doc. MUDr. Ivan Režňák, CSc., m. prof.:

Žiadal o podporu a pomoc pri riešení hroziacej krízy s dodávkou 99mTc/99Mo generátorov. Z dôvodu celosvetových problémov s produkciou 99Mo a s tým súvisiacou výrobou 99mTc/99Mo generátorov (zmena technológie vynútená obmedzeniami v rámci boja proti terorizmu a ukončenie prevádzky niektorých jadrových reaktorov) sa majú začiatkom tretieho štvrťroku 2015 zvýšiť ich ceny pre konečných odberateľov, t.j. zdravotnícke zariadenia, približne o 50%. Uvedomuje si, že v tejto súvislosti bude potrebné upraviť cenu za 99mTc/99Mo generátory o sumu, ktorá je v rozpore s právnymi predpismi, umožňujúcimi maximálne navýšenie ceny za liek o 5% v kalendárnom roku.

Žiada, aby tieto vynútené úpravy cien technéciových generátorov neviedli k zastaveniu dodávok technéciových generátorov na Slovensko. Malo by to likvidačný dopad na všetky zdravotnícke zariadenia nukleárnej medicíny v SR a bolo by ohrozené poskytovanie diagnostickej a liečebno-preventívnej starostlivosti v odbore.

MUDr. Adam Hlôška:

Informoval Slovenskú spoločnosť nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny SLS o legislatívnych možnostiach pri riešení žiadosti o zvýšenie úradne určenej ceny.

Držiteľ registrácie musí postupovať pri zmene ceny v zmysle platnej legislatívy. Návrh úradne určenej ceny lieku nemôže presiahnuť európsku referenčnú cenu lieku. Podľa § 2 písm. f) zákona 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov európskou referenčnou cenou lieku sa rozumie priemer troch najnižších cien spomedzi úradne určených cien lieku v iných členských štátoch; ak má liek úradne určenú cenu len v jednom z iných členských štátov, úradne určená cena lieku v tomto štáte; ak má liek úradne určenú cenu v dvoch z iných členských štátov, priemer cien v týchto členských štátoch.

Držiteľ registrácie má možnosť zrušiť úradne určenú cenu lieku, ktorý nie je zaradený v zozname kategorizovaných liekov a vyradiť liek zo zoznamu úradne určených cien.

Uviedol, že MZ SR bude kontaktovať držiteľov registrácie 99mTc/99Mo generátorov a riešiť uvedený problém.

Rokovanie ukončil generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

Zapísala: Mgr. Judita Janeková
Overil: doc. MUDr. Ivan Režňák, CSc., m. prof.
Schválil: MUDr. Adam Hlôška, generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky