Za MZ SR:

 • generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška
 • riaditeľ Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky PharmDr. Rastislav Pullmann
 • referent Odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky MVDr. Erika Hanzelyová

Za ŠUKL:

 • RNDr. Laura Michalová

Za spoločnosť GSK:

 • MUDr. Pavol Trnovec
 • PharmDr. Katarína Velčicová

Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť generálneho riaditeľa Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adama Hlôšku.
Stretnutie otvoril generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška a zaujímal sa o situáciu dostupnosti vakcín.

MZ SR

  1. Aká je situácia s jednoampulovými vakcínami, určené na povinné očkovanie? Ministerstvo sa zaujíma, či spoločnosť GSK vie doviesť na Slovensko jednoampulové vakcíny či už registrované alebo neregistrované a v akom časovom horizonte?
  2. Neuvažuje spoločnosť o vrátení jednoampulových balení na slovenský trh v rámci kategorizácie?
  3. Je možný korekčný plán pri vakcínach?

GSK

K bodu 1: Spoločnosť zistí aká je situácie v rámci registrovaných a neregistrovaných jednoampulových vakcín a budú informovať ministerstvo
K bodu 2: Aj k tomuto bodu podá spoločnosť vyjadrenie
K bodu 3: Korekčný plán ( prebaľovanie 10 ampulových balení do 1 ampulových) považujú za rizikový.
Spoločnosť upozornila na fakt, že v prípade vakcíny Priorix môže byť rozdiel medzi dovezenými a uhradenými dávkami v 1.-3. kvartali až 30% a navrhuje MZ urobiť vlastnú analýzu a zvážiť ďalší postup.

ŠUKL:

K bodu 3: Neodporúčajú robiť korekčný plán ( prebaľovanie 10 ampulových balení do 1 ampulových) pri vakcínach, iba ak by to bol krajný prípad.

ŠUKL môže vydať rozhodnutie o zákaze reexportu len v zmysle platnej legislatívy, pričom sleduje a porovnáva dovoz a spotrebu liekov.


MZ SR- úlohy pre spoločnosť GSK:

Na 4. stretnutí  zástupcov členov vakcínovej skupiny AIFP so zástupcami MZ SR, ktoré sa uskutoční dňa 29.2.2016 informovať o:
1. Možnosti dovozu jednoampulových vakcín a v akom časovom horizonte to vedia zabezpečiť.
2. Možnosti kategorizácie jednoampulových vakcín.

 

Rokovanie ukončil generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška

Zapísala:                                      MVDr. Erika Hanzelyová

Overil za GSK:                            MUDr. Pavol Trnovec

Overila za ŠUKL:                        RNDr. Laura Michalová

Schválil:                                       MUDr. Adam Hlôška