Za MZ SR:

-generálny riaditeľ sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška
-referent odboru kategorizácie, cenotvorby a liekovej politiky MVDr. Erika Hanzelyová

Za občianske združenie DAR ŽIVOTA:

-predsedníčka OZ DAR ŽIVOTA Mgr. Vlasta Pagáčová

Stretnutie sa uskutočnilo na základe listu, ktorý zaslalo OZ DAR ŽIVOTA Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky ( ďalej len „ministerstvo“) a požiadalo v ňom o poskytnutie súčinnosti pri riešení podnetu vo veci vývozu humánneho lieku CellCept 500 mg.

Stretnutie otvoril generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

Občianske združenie:

OZ DAR ŽIVOTA oslovilo v júni 2015 ŠUKL a žiadali o riešenie nedostupnosti lieku pre pacientov po transplantácii srdca. Odpoveď ŠUKL-u bola, že evidujú zvýšený záujem o vývoz lieku CellCept 500 mg, avšak súčasne neevidujú vývoz generických liekov k lieku CellCept, takže dostupnosť zdravotnej starostlivosti týmto nepovažujú za ohrozenú.

OZ DAR ŽIVOTA považuje tento prístup za povrchný, nič neriešiaci a v konečnom dôsledku pre pacientov diskriminujúci. Z tohto dôvodu OZ požiadalo ministerstvo o poskytnutie súčinnosti pri riešení podnetu vo veci humánneho lieku CellCept 500 mg, o dozorovanie nad riešením uvedenej problematiky a prijatie prípadných opatrení, ktorými bude riešená súčasná situácia v prospech slovenského pacienta.

Za MZ SR:

Slovensko je súčasťou EÚ a platí tu voľný pohyb tovaru. ŠUKL môže zakázať vývoz liekov len v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ.

Občianske združenie:

Nenavrhujú zákaz vývozu, akceptujú legislatívu a princípy voľného obchodu tovarov a služieb, avšak navrhujú reguláciu vývozu lieku – aby bol v prvom rade uspokojený slovenský pacient a následne môže byť liek predmetom ďalšieho obchodu – redistribúcie. Zastávajú názor, že aj slovenský pacient má právo byť plnohodnotne liečený a nemusí podstupovať zbytočné riziká len preto, že liek určený na Slovenský trh je predmetom ďalšieho výhodného obchodu. Liek CellCept, je na Slovensku registrovaný a na Slovenský trh riadne distribuovaný, nevidia dôvod, prečo by mal pacient užívať iný – generický liek, keď má možnosť užívať liek originálny. Nedomáhajú sa žiadneho nadštandardu, chcú len štandardnú európsku úroveň liečby. Ako pacienti sa len dožadujú svojich práv, ktoré im vyplývajú z Európskej, ale aj Slovenskej Charty práv pacienta.
Nesúhlasia s tým, aby pacient podstupoval zmenu nastavenej liečby z iného ako medicínskeho dôvodu.

Za MZ SR:

V zmysle platnej legislatívy EÚ a SR, lieky sú rovnakým tovarom ako iné komodity, platí tu voľný pohyb tovaru. MZ SR nemá možnosť inak regulovať distribúciu liekov, ani iným spôsobom zasahovať do redistribúcie liekov len tak, ako mu to spomínaná legislatíva dovoľuje.

Občianske združenie:

Nesúhlasia s tým, aby bol pacient nútený z iného, ako medicínskeho hľadiska prestavovaný na inú liečbu. Prečo by mal podstupovať riziko nežiadúcich vedľajších účinkov, potrebu častejších kontrolných vyšetrení, prípadne iných nepriaznivých súvislostí spojených so zmenou lieku. Pacient je nastavený na liečbu odborníkom, a to presne na takú, aká je pre neho, po komplexnom posúdení jeho zdravotného stavu najpriaznivejšia. Ide o osobitnú a špecifickú liečbu, s ktorou majú problémy od roku 2010.

Touto problematikou sa budú zaoberať aj naďalej a nie je vylúčené, že podajú sťažnosť na Európsku komisiu do Bruselu.

Rokovanie ukončil generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky MUDr. Adam Hlôška.

Zapísala:                                   MVDr. Erika Hanzelyová
Overila za DAR ŽIVOTA:        Mgr. Vlasta Pagáčová
Schválil:                                    MUDr. Adam Hlôška
Dátum:                                      28.09.2015