Za Ministerstvo zdravotníctva SR („ďalej len „ministerstvo“):

  • generálny riaditeľ Sekcie farmácie a liekovej politiky, PharmDr. PhDr. Matej Petrovič

  • riaditeľka Odboru kategorizácie a cenotvorby, Mgr. Miriam Vulevová, MBA

  • referent Odboru kategorizácie a cenotvorby, Ing. Jana Ivanová

Za spoločnosť GSK (ďalej len „GSK“):

  • MUDr. Andrea Kočišová, General Manager

  • Ing. Soňa Strašková, TAM Vaccines

Za spoločnosť Sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. (ďalej len „SANOFI“):

  • Ing. Štefan Chrenko, National Sales Manager

  • Mgr. Karin Takáčová, Head of Market Access & Public Affairs

Za spoločnosť Merck Sharp & Dohme s.r.o. (ďalej len „MSD“):

  • Ing. Miroslav Dedík

Stretnutie sa uskutočnilo na žiadosť generálneho riaditeľa Sekcie farmácie a liekovej politiky.

Stretnutie otvorila riaditeľka Odboru kategorizácie a cenotvorby, Mgr. Miriam Vulevová, MBA.

Spoločnosti GSK, SANOFI a MSD:

Dôvodom vyžiadania si stretnutia je upozornenie spoločností GSK, SANOFI a MSD na skutočnosť, že by mohlo dôjsť k nedostatočnému množstvu vakcín proti vírusovej hepatitíde pre dospelých na slovenskom trhu. Farmaceutické spoločnosti predstavili model plánovania dodávok vakcín proti hepatitíde pre dospelých (ďalej len „vakcína). Výroba vakcín sa plánuje dopredu podľa predpokladanej spotreby na základe dopytu v predchádzajúcom období a výroba trvá približne 2 roky. Vyrobené vakcíny postupne dovážajú na svoj sklad a odtiaľ sú ďalej distribuované do distribučných spoločností. Vzhľadom k epidemiologickému stavu za posledné obdobie je možné predpokladať výpadok všetkých 3 vakcín: HAVRIX, VAQTA, AVAXIM. V posledných rokoch spotreba týchto vakcín výrazne rastie. Všetky relevantné firmy podali v decembri 2016 žiadosti o vyradenie vakcín z kategorizačného zoznamu liekov (ďalej len „A3“), čím nastáva krízová situácia, že budú vakcíny pre pacientov nedostupné. Podaním A3 spoločnosti chceli minimalizovať riziko dostania pokuty, ktorá im hrozí v prípade nedostupnosti liekov na trhu. Všetky firmy deklarovali snahu doviezť vakcíny čo najskôr. Dostupnosť vakcín na trhu plánujú zabezpečiť mimoriadnym dovozom vakcín iných typov balení ako sú zakategorizované, po predchádzajúcom získaní súhlasu zdravotných poisťovní s ich úhradou, ktorá bude tá istá akú majú v kategorizačnom zozname liekov.

MZ SR:

Ministerstvo sa oboznámilo s aktuálnym stavom zásob vakcín u jednotlivých držiteľov a zdôraznili, že je potrebné urobiť všetky ďalších krokov na zabezpečenie dostupnosti vakcín v plošnom očkovaní pre poistencov zdravotných poisťovní v rámci platnej legislatívy. Upozornilo taktiež na fakt, že aj keď má MZ SR na žiadosť o vyradenie lieku maximálnu lehotu 90 dní, môže však rozhodnúť kedykoľvek v tomto intervale. Ministerstvo si vyžiadalo informáciu o možnosti plánovaných dodávok iných foriem balení, ktorú firmy zašlú v termíne do 10.2.2017. Ministerstvo sa bude zaoberať aj návrhom zorganizovania pravidelných stretnutí zástupcov farma spoločností, odborníkov, distribútorov a poisťovní a vytvorením pracovnej skupiny MZ SR, zodpovednú za dostupnosť vakcín na trhu.

Zapísala:
Overili za GSK:
Overil za SANOFI:
Overil za MSD:
Schválila:
Dátum:

Ing. Jana Ivanová
Ing. Soňa Strašková
Ing. Štefan Chrenko
Ing. Miroslav Dedík
Mgr. Miriam Vulevová, MBA
3.02.2017