Prítomní:

Za MZ SR:

 • MUDr. Adam Hlôška GRSFLP
 • RNDr. Jozef Slaný, CSc.
 • PharmDr. Rastislav Pullmann
 • Mgr. Bronislava Šalková

Za Transparency International Slovakia:

 • Zuzana Dančíková


Témou stretnutia bolo zvýšenie aktivít týkajúcich sa transparentnosti vzťahu farmaceutických firiem a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

 • pani Dančíková v úvode kladne ohodnotila snahu MZ SR pokračovať v týchto aktivitách a skvalitniť poskytovanie informácií pre verejnosť. Informovala o aktivitách TI a informovala o portály, ktorý má názov Transparentní lekári. Podotkla, že podľa zistení mnohí lekári nie sú informovaní o súčasnej legislatíve a nevedia sa v nej orientovať. Chceli by spustiť kampaň na  zvýšenie osvety medzi lekármi. Majú úmysel organizovať série prednášok na kongresoch prípadne na lekárskych fakultách, farmaceutickej fakulte a iných vzdelávacích zariadeniach. Vypracovať informatívne materiály zamerané na túto problematiku a informovať aj verejnosť. Preto sa obrátili na MZ SR aby prediskutovali tento návrh v súvislosti so zmenou legislatívy.

 • MUDr. Hlôška – informoval, že ministerstvo denne rieši vzťah lekár-farmaceutická spoločnosť, prípadne pacient a je rozhodnuté tento proces ešte viac zdokonaliť, sprehľadniť a vniesť do neho niektoré nové prvky. Poukázal na povinnosti zdravotníckych pracovníkov, ktoré vyplývajú zo súčasnej legislatívy a podotkol, že je potrebné zjednotiť metodiky spracovania hlásení, nájsť spôsob ako najefektívnejšie spracovať informácie pre informovanosť verejnosti.

Zo stretnutia vyplynuli nasledovné závery:

 • prehodnotiť frekvenciu podávania hlásení
 • stanoviť jednotný formulár
 • čo by bolo ešte potrebné doplniť do formuláru (otázka kvality dát)
 • aby všetky hlásenia týkajúce sa tejto problematiky boli zasielané na MZ SR
 •  stanoviť spôsob ako informovať verejnosť
 • zadefinovať výšky sankcií za nedodržanie zákonov
 • zadefinovať skupinu zdravotníckych pracovníkov povinných zasielať hlásenia
 • forma zverejňovania hlásení
 • časový horizont požadovaných zmien
  do konca roku 2013 zaslať návrhy ako zmeniť terajší stav
  verejná diskusia v priebehu roku 2014
 • návrhy na  zmeny legislatívy rozhodne p. ministerka

Zapísala: PharmDr. Katarína Gelienová