Meno, priezvisko Kontaktná adresa
predseda :
MUDr. Peter Križan, CSc. Studenohorská 89
841 03 Bratislava
Tel.: 02/64 781 916
e-mail: peter.krizan@erudis.sk
Mobil: 0910 951 595
členovia :
Mgr. Ľubomír Batka, PhD. Evanjelická bohoslovecká fakulta UK Bratislava
Bartókova 8
811 02 Bratislava
doc. MUDr. Božena Bušová, CSc., MPH. Harris Slovakia, a.s.,
agentúra domácej ošetrovateľskej služby
Haanova 26
851 04 Bratislava
MUDr. Vladimír Cupaník , CSc. GPN, s. r. o.
Ružinovská 10
821 01 Bratislava
JUDr. Ján Drgonec, DrSc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc., advokátska kancelária
Klincová 37/B
821 08 Bratislava - Ružinov
doc. ThDr. MUDr. Ján Ďačok, SJ, PhD. Teologická fakulta TU
Kostolná 1
P.O. Box 173
814 99 Bratislava
JUDr. Branislav Fábry, PhD. Právnická fakulta UK Bratislava
Katedra teórie práva a sociálnych vied
Šafárikovo nám. 6
818 05 Bratislava
doc. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. Slovenská zdravotnícka univerzita
Ústav farmakológie a klinickej farmakológie
Limbová 12 - 14
833 03 Bratislava
PhDr. Mgr. Alena Heřmánková Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
Winterova 29
921 29 Piešťany
prof. MUDr. Karol Holomáň , CSc. FNsP Bratislava
Nemocnica Ružinov
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika
Ružinovská 6
826 06 Bratislava
doc. RNDr. Ľudevít Kádaši, DrSc. Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
Katedra molekulárnej biológie, B2/207
Mlynská dolina
842 15 Bratislava
MUDr. Michal Kliment, CSc. Mestské zdravotné stredisko
Gynekologická ambulancia, GynGaal s.r.o.
Hollého 2
902 01 Pezinok
JUDr. Adriana Lamačková, LLM, Ph.D. Možnosť voľby, občianske združenie
Medená 5
811 02 Bratislava
MUDr. Mária Orgonášová, PhD. Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR
Benediktiho 5
811 05 Bratislava
prof. RNDr. MUDr. Rudolf Pullmann, PhD. Martinská fakultná nemocnica a Jesseniova lekárska fakulta UK
Ústav klinickej biochémie
Kollárova 2
036 59 Martin
MUDr. Róbert Roland Fakultná nemocnica L. Pasteura
Transplantačné oddelenie
Trieda SNP č. 1
040 66 Košice
prof. RNDr. Peter Sýkora PhD. Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Katedra filozofie
Centrum pre bioetiku
nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
mimoriadny člen:

MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Ministerstvo zdravotníctva SR
Sekcia zdravia
Limbová 2
837 52 Bratislava
tajomník:
Mgr. Peter Valúch Ministerstvo zdravotníctva SR
Sekcia zdravia -Odbor zdravotnej starostlivosti