Meno, priezvisko, titul

 

Funkcia

 

Vedný odbor

 

Pracovisko

 

E-mail

 

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

 

predseda

 

patologická anatómia

Ústav patologickej anatómie
JLF UK a UNM,
Univerzitná nemocnica Martin,
Kollárova 2,
036 59 Martin

 

plank@jfmed.uniba.sk

 

MVDr. Ján Rosocha, CSc.

 

podpredseda

 

transplantológia,
regenaračná medicína

Združená tkanivová banka
UPJŠ a UN LP Košice,
Trieda SNP 1,
040 11 Košice

 

jan.rosocha@upjs.sk

 

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

 

člen
predsedníctva

 

úrazová chirurgia

Klinika úrazovej chirurgie
SZU a UNB,
Nemocnica akad. L. Dérera,
Limbová 5,
833 05 Bratislava

 

peter.simko@kr.unb.sk

 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.

 

člen
predsedníctva

 

neurochirurgia

Neurochirurgická klinika
LF UK, SZU a UNB,
Nemocnica akad. L. Dérera,
Limbová 5,
833 05 Bratislava

 

juraj.steno@fmed.uniba.sk

 

doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC

 

člen
predsedníctva

 

kardiológia

Oddelenie zlyhávania a transplantácie srdca,
Národný ústav
srdcových a ciev. chorôb, a. s.,
Pod krásnou hôrkou 1,
833 48 Bratislava

 

eva.goncalvesova@nusch.sk

 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

 

člen 

 

gynekológia
a
pôrodníctvo

Gynekologicko – pôrodnícka klinika
JLF a UNM,
Univerzitná nemocnica Martin,
Kollárova 2,
036 59 Martin

 

danko@jfmed.uniba.sk  

 

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

 

člen

 

vnútorné lekárstvo

Interná klinika
UPJŠ a UN LP Košice,
Univerzitná nemocnica
L. Pasteura Košice,
Trieda SNP 1,
040 11 Košice

 

daniel.pella@upjs.sk

 

MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH

 

člen

 

pediatria, infektológia

Klinika detí a dorastu
LF UPJŠ a DFN Košice,
Detská fakultná nemocnica Košice,
Trieda SNP 1,
040 11 Košice

 

urbancikova@dfnkosice.sk

 

MUDr. Tomáš Šálek

 

člen

 

onkológia

II. Onkologická klinika
LF UK a NOÚ,
Oddelenie klinickej onkológie E,
Národný onkologický ústav,
Klenová 1,
833 10 Bratislava

 

tomas.salek@nou.sk

 

MUDr. Vladimír Baláž, PhD.

 

člen

 

urológia

Urologická klinika SZU,
Fakultná nemocnica s poliklinikou
F. D. Roosevelta Banská Bystrica,
Nám. L. Svobodu 1,
975 17 Banská Bystrica

 

vbalaz@nspbb.sk

 

prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.

 

člen

 

chirurgia

II. Chirurgická klinika SZU,
Fakultná nemocnica s poliklinikou
F. D. Roosevelta Banská Bystrica,
Nám. L. Svobodu 1,
975 17 Banská Bystrica

 

pkothaj@nspbb.sk

 

MUDr. František Sabol, PhD.

 

člen

 

kardiochirurgia

Klinika srdcovej chirurgie,
Východoslovenský ústav
srdcových a ciev. chorôb, a.s.,
Ondavská č. 8,
040 11 Košice

 

fsabol@vusch.sk

 

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP

 

člen

 

reumatológia

Národný ústav
reumatických chorôb Piešťany,
Nábrežie I. Krasku 4,
921 12 Piešťany

 

rovensky.jozef@nurch.sk

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

 

člen

hygiena,
verejné
zdravotníctvo

Úrad verejného zdravotníctva SR,
Trnavská cesta 52,
826 45 Bratislava

 

ivan.rovny@uvzsr.sk

 

prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.

 

člen

 

virológia

Virologický ústav SAV,
Dúbravská cesta 9,
845 05 Bratislava

 

virupast@savba.sk

 

MUDr. Mario Mikloši, PhD.

 

člen

 

urológia  

Ministerstvo zdravotníctva SR,
Limbová 2,
837 52 Bratislava 37

 

mario.miklosi@health.gov.sk

 

prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.

 

člen

 

ortopédia

Ortopedická klinika
LF UK a DFNsP Bratislava,
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava,
Limbová 1,
833 40 Bratislava

 

kokavecm@hotmail.com

                

 

PhDr. Drahomír Kollár

 

tajomník

 

Ministerstvo zdravotníctva SR,
Limbová 2,
837 52 Bratislava 37

 

drahomir.kollar@health.gov.sk