Ministerstvo zdravotníctva SR rozširuje počet liekov, na ktoré sa bude vzťahovať ochranný limit na doplatky za lieky. V programovom vyhlásení vlády sme  sa zaviazali, že  zvýšime dostupnosť liekov pre obyvateľov vrátane nízkopríjmových skupín a zároveň zavedieme taký systém úhrad za lieky, aby sa minimalizoval rast výdavkov na lieky. Tieto sľuby napĺňame a dobrou správou pre občanov je, že lieky budú lacnejšie, vďaka zmenám, ktoré sú zahrnuté v nových zákonoch a sú súčasťou liekovej reformy.

 

Výraznou snahou aj cieľom Ministerstva zdravotníctva SR je, aby vychádzalo v ústrety občanom, preto sme   vytvorili aj  podmienky na fungovanie pomoci sociálne slabším občanom v podobe ochranného limitu na doplatky za lieky. Opatrenie je v platnosti od 1. apríla 2011 pre dôchodcov a zdravotne ťažko postihnutých (ZŤP).

 

V zmysle nového zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahradí  doterajšiu legislatívnu úpravu týkajúcu sa úhrad liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín ukotvenú v zákone č. 577/2004 Z. z., budú do limitu zakotvené všetky lieky, ktoré sú zaradené do kategorizačného zoznamu liekov, nie len tie, ktoré hradí zdravotná poisťovňa najmenej  75% z ceny lieku. Ide teda o podstatné rozšírenie, ktoré  pocíti oveľa širší okruh občanov ako v doteraz definovanom limite.  Zákon vstúpi do platnosti 1. decembra 2011 a nové rozšírené podmienky pre liekový limit budú platné od 1. januára 2012. 

 

Všetky ďalšie náležitosti, ktoré sa týkali  ochranného limitu doplatkov za lieky zostávajú nemenné.     

 

„Zatiaľ čo predchádzajúca vláda reálne neposkytla tejto kategórii pacientov žiadne finančné úľavy a ochranné finančné limity, na MZ SR sme prioritne riešili túto formu pomoci občanom. S prihliadnutím na to, že máme záujem pomôcť čo najširšej skupine občanov, rozširujeme zoznam liekov, ktoré budú spadať do ochranného limitu,“ zdôraznil minister zdravotníctva Ivan Uhliarik.

 

Ambíciou ministerstva zdravotníctva sú lacnejšie lieky pre pacientov, preto nevylučujeme, že v budúcnosti rozšírime okruh pacientov, ktorí budú zahrnutí do ochranného limitu doplatkov za lieky.