Porovnanie charakteristík stupňov náročnosti pracovných miest od 1.9.2007 podľa Zákonníka práce a platových tried podľa katalógov pracovných činností
Zákonník práce = zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 
Katalógy pracovných činností = nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností
pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Osobitný predpis = nariadenia vlády SR č. 742/2004 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení neskorších predpisov a 322/2006 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom = stupeň vzdelania v príslušnom študijnom odbore,
príprava na výkon práce v zdravotníctve, certifikát,  špecializácia (špecializácie) v príslušnom odbore
Stupeň  koeficient minimálny očakávaný Charakteristiky pracovných miest                                     Katalógy pracovných činností
náročnosti  minimálnej mzdový minimálny  - vybrané charakteristiky stupňov náročnosti pracovných miest      
práce mzdy nárok mzdový (podľa prílohy k zákonu č. 311/2001 Z.z.) Platová                                   Kvalifikačné predpoklady a požiadavky
  (§ 120 ZP) (od 1.10.2006) nárok   trieda duševné práce fyzické práce
1 1 7 600 8 100   1 až 2    
        výkon pomocných, prípravných a manipulačných prác 1 neustanovujú sa neustanovujú sa
        2 neustanovujú sa neustanovujú sa
2 1.2 9 120 9 720   3    
        výkon odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov; a výkon sanitárskych pracovných činností v zdravotníctve 3 stredné vzdelanie*) stredné vzdelanie
3 1.4 10 640 11 340   4 až 5    
        výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác; výkon individuálnych tvorivých remeselných prác 4 úplné stredné vzdelanie*) stredné vzdelanie
        5 úplné stredné vzdelanie*) stredné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie
4 1.6 12 160 12 960   6 až 8    
        samostatné zabezpečovanie odborných agend; poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí 6 úplné stredné vzdelanie*) úplné stredné vzdelanie
        7  úplné stredné vzdelanie*) alebo vyššie odborné vzdelanie*)  úplné stredné vzdelanie
        8  úplné stredné vzdelanie*) alebo vyššie odborné vzdelanie*) alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa*)   
5 1.8 13 680 14 580   8 až 10    
        výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému; výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí 8  úplné stredné vzdelanie*) alebo vyššie odborné vzdelanie*) alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa*)   
        9  úplné stredné vzdelanie*) alebo vyššie odborné vzdelanie*) alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa*) alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa*)    
        10 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa*) alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa*)  
6 2 15 200 16 200   11 až 14    
        tvorivé riešenie úloh s vysokou mierou zodpovednosti za škody;  riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov; výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí 11 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa*)  
        12  
        13  
        14  
*) a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom