Tlačiť Späť

Domov

Rada pre tvorbu siete

​Rada pre tvorbu siete je v zmysle § 3 od. 2 písm. A) bodu 3 zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti stály poradný orgán zriaďovaný ministrom zdravotníctva. Účelom Rady pre tvorbu siete je predkladanie písomných stanovísk ministrovi zdravotníctva k námietkam podaným účastníkom konania. Rada pre tvorbu siete preskúma napadnuté rozhodnutie v rozsahu uvedenom v námietkach do 15 dní od ich predloženia Rade pre tvorbu siete. Ak je nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadné chyby odstráni.

Stanovisko k námietkam je schválené na základe hlasovania, na ktorom sa zhodla trojpätinová väčšina všetkých členov Rady pre tvorbu siete, a ktoré je následne zverejnené na webovom sídle ministerstva zdravotníctva. V stanovisku k námietkam sú uvedené mená a priezviská členov rady, ktorí boli účastní v procese schvaľovania stanoviska k námietkam. V prípade, že niektorý člen rady nesúhlasí so stanoviskom k námietkam väčšiny členov, je povinný pripojiť svoje odlišné stanovisko k stanovisku k námietkam.

Prijaté stanovisko je spolu s celým spisovým materiálom následne predložené ministrovi zdravotníctva na posúdenie. Prijaté stanovisko má nezáväzný charakter a slúži ako podklad pre rozhodovanie o námietkach na úrovni ministra zdravotníctva.

Pôsobnosť, postavenie, rokovací poriadok, zloženie, činnosť a úlohy predsedu rady, predsedu pracovnej skupiny, členov rady a členov pracovnej skupiny sú predmetom Štatútu Rady pre tvorbu siete kategorizovaných nemocníc a pracovných skupín pre tvorbu siete, ktorý je zverejnený na webovom sídle.

Rada pre tvorbu siete pozostáva z deviatich členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva. Každý člen orgánu je povinný dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti so svojim členstvom v rade. Povinnosť mlčanlivosti trvá počas členstva v orgáne a rok od zániku členstva.

Zoznam členov Rady pre tvorbu siete

Organizácia

Meno člena

MZ SR

PhDr. Katarína Naďová – predsedníčka

ÚDZS

Ing. Renáta Bláhová, MBA, FCCA, LL. M.

VšZP

Mgr. Dana Rovňáková

Union ZP

JUDr. Peter Sloboda

Dôvera ZP

Ing. Martina Pisoňová

AŠN

MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA

ANS

JUDr. Ľubomíra Slavíková, MHA

VÚC

PhDr. Silvia Pekarčíková, MPH, MHA

AOPP

MUDr. Mgr. Elena Marušáková, MBA