Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva

Vedenie

Predseda vlády SR  - poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR

Ing. Peter Pellegrini

Peter Pellegrinipredseda vlády SR od 22. marca 2018
Poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR od 17. 12 2019

Dátum narodenia: 06. 10. 1975
Miesto narodenia: Banská Bystrica
Vzdelanie: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Financie, bankovníctvo, investovanie
  Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach
  Financie, bankovníctvo, investovanie
Profesionálna prax:  
marec 2018 predseda vlády SR
2016 - 2018 podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
2015 - 2016 predseda Národnej rady SR
2014 - 2015 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
2012 - 2014 štátny tajomník Ministerstva financií SR
2010 - 2012 poslanec Národnej rady SR
člen Výboru pre financie a rozpočet
člen Výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ
2006 - 2010 poslanec Národnej rady SR
člen Výboru pre hospodársku politiku
člen Výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ
člen Mandátového a imunitného výboru
2006 - 2010 predseda Komisie pre dopravu, pošty, telekomunikácie a informatizáciu spoločnosti vo Výbore pre hospodársku politiku
2002 - 2006 asistent poslanca Národnej rady SR
1998 - 2002 samostatne zárobkovo činná osoba
Členstvo v organizáciách  
2016 predseda Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh
2016 predseda Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie
2012 - 2014 predseda Dozornej rady Národného jadrového fondu
  predseda Dozornej rady Slovenskej konsolidačnej, a. s.
  predseda Dozornej rady Sociálnej poisťovne
  člen Vedeckej rady Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  člen Administratívnej rady Rozvojovej banky Rady Európy
2012 člen Hospodárskej a sociálnej rady SR
  Digitálny líder/Digitálny šampión
Ambasádor Jednotného digitálneho trhu, ktorý na Slovensku podporuje rozvoj digitálnych zručností, presadzuje projekty v oblasti vzdelávania a o informačno-komunikačných technológiách, digitálnej inklúzie, prístupu k e-governmentu a pomáha riešiť nezamestnanosť mladých ľudí prostredníctvom zdieľania inovatívnych nápadov.
   
Jazyky: anglický
  nemecký
ruský

Štátny tajomník

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.

prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.Prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc. sa narodil v roku 1959. Štúdium medicíny začal na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a v roku 1984 ukončil na Lekárskej fakulte UK Bratislava. Následne získal v roku 1987 prvostupňovú atestáciu z internej medicíny, v roku 1991 atestáciu z hematológie a transfuziológie a v roku 1994 atestáciu z klinickej onkológie. V roku 1996 získal docentúru z verejného zdravotníctva – epidemiológie infekčných chorôb a v roku 2002 obhájil profesúru z verejného zdravotníctva na Trnavskej univerzite. V roku 1984 nastúpil na hematologicko-transfúzne oddelenie a chemoterapeutické oddelenie Ústavu klinickej onkológie v Bratislave, od roku 1990 pôsobil na Internom oddelení a neskôr Internej klinike Národného onkologického ústavu. Od roku 1996 pôsobil v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave, najskôr ako primár a neskôr ako prednosta Internej - onkologickej kliniky, bol aj hlavným odborníkom MZ SR pre klinickú onkológiu. Profesor Špánik má za sebou bohatú publikačnú a vedeckovýskumnú činnosť, absolvoval viacero vzdelávacích pobytov v USA, je aktívny v pedagogickej činnosti a je takisto členom mnohých odborných organizácií.
Je ženatý a má štyri deti.

Do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR ho Vláda SR vymenovala s pôsobnosťou od 14. apríla 2016.


Štátny tajomník

MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD. MBA

MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD. MBA​MUDr. Jaroslav Ridoško, PhD., MBA sa narodil v roku 1958. Štúdium medicíny absolvoval na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej, Hradec Králové a na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, Bratislava. Následne získal atestácie I. a II. stupňa zo všeobecnej chirurgie, ako aj nadstavbovú atestáciu z traumatológie. Absolvoval viaceré školenia a kurzy v odbore chirurgia a traumatológia. V roku 2013 ukončil doktorandské štúdium v odbore chirurgia a dostal titul PhD., v roku 2015 získal titul MBA v odbore – Manažment zdravotníctva. V roku 1984 začal pôsobiť na Chirurgickom oddelení NsP Trenčín. Neskôr tu pracoval ako vedúci lekár JIS chirurgického oddelenia, vedúci lekár Traumatologickej ošetrovacej jednotky. V rokoch 2004 až 2016 bol zástupcom primára Oddelenia úrazovej chirurgie Fakultnej nemocnice Trenčín a od roku 2016 bol prednostom Kliniky úrazovej chirurgie FN Trenčín. V rokoch 1997 až 1999 pôsobil ako vedúci odboru zdravotníctva Okresného úradu Trenčín. Zároveň je od roku 2012 externým učiteľom na Univerzite A. Dubčeka v Trenčíne, v roku 2016 sa stal poslancom Národnej rady SR.

Vláda SR ho vymenovala do funkcie štátneho tajomníka 11. apríla 2018.

Generálny tajomník služobného úradu

JUDr. Ing. Jozef Ráž JUDr. Ing. Jozef Ráž

JUDr. Ing. Jozef Ráž je absolventom Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore medzinárodné podnikanie a Bratislavskej vysokej školy práva. Od začiatku roku 2005 do roku 2010 pôsobil vo viacerých funkciách na Ministerstve obrany SR, okrem iného aj ako riaditeľ Úradu pre investície a akvizície MO SR a ako riaditeľ Organizačného odboru MO SR. V rokoch 2011 a 2012 pôsobil ako špecialista pre oblasť verejného obstarávania na Bratislavskom samosprávnom kraji pre európsky program INTERACT. V rokoch 2011 až 2016 pôsobil na Slovenskej pošte, a. s., ako asistent predstavenstva/špecialista pre verejné obstarávanie, ako riaditeľ správy majetku a na záver ako riaditeľ úseku služieb a člen predstavenstva tejto spoločnosti.
Je ženatý a má dve deti.

Do funkcie vedúceho služobného úradu Ministerstva zdravotníctva ho Vláda SR vymenovala dňa 31.3.2016.