Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva

Vedenie

Minister zdravotníctva Slovenskej republiky

 

MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD. MHA, MPH

MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD. MHA, MPHVzdelanie
1992 - 1999 Lekárska fakulta UK v Bratislave
2002 - Atestácia l, stupňa z patologickej anatómie
2006 - PhD. z odboru patologická anatómia a súdne lekárstvo
2010 - Atestácia IL stupňa z patologickej anatómie
2015 - Magister verejného zdravotníctva, Vysoká škola sv. Alžbety v Bratislave
2015 - MHA z oboru verejné zdravotníctvo, Vysoká škola sv. Alžbety v Bratislave
2018 - MPH, Vysoká škola sv. Alžbety v Bratislave


Profesijný životopis

15.5.2023​ ​minister zdravotníctva SR
14.3.2023 štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR
2005 - 2023 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou: lekár vykonávajúci pitvy (od 2005),
zástupca vedúceho lekára (2006 – 2020),
vedúci lekár PA pracovísk v Bratislave (od 2020).
2022 - 2023 zástupca predsedníčky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
2012 - 2022 riaditeľ sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie
2010 (dodnes) vysokoškolský učiteľ, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta zdravotníckych vied
1.6.2006 (dodnes) bioptický histopatológ, Univerzitná nemocnica v Bratislave, Nemocnica Staré mesto
2002 - 2004 lekár vykonávajúci pitvy, Národný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb v Bratislave
1999 (dodnes) vysokoškolský učiteľ, Ústav patologickej anatómie LFUK a UN v Bratislave


Skúsenosti v zdravotníckom manažmente
2002 - projekt ÚPA, autor návrhu elektronizácie výkonu pitiev a jeho programátorská realizácia
2007 - EUROSTAT, zastupovanie Slovenskej republiky pri implementácii zásad certifikácie úmrtí
2008 - ePitvy, autor a vedúci autorského kolektívu pri návrhu a tvorbe modulu ePitvy
2012 - 2014 odhalenie a riešenie kauzy možného nezákonného vývozu a obchodu s transplantátmi mŕtvych darcov v SR.
2018 - Reforma výkonu prehliadok mŕtvych tiel (tzv. „organizátor”)
2019 - predseda komisie ÚDZS na výber ambulancií ZZS v SR
2020 - člen Národného klinického krízového tímu MZ SR za patologickú anatómiu a súdne lekárstvo v období pandémie ochorenia CoViD-19
2021 - Reforma výkonu prehliadok mŕtvych tiel (profesionalizácia)
2018 - 2023 ePrehIiadky, autor návrhu a predseda riadiaceho výboru projektu elektronizácie výkonu prehliadok mŕtvych tiel v Slovenskej republike
2023 - autor návrhu a vedúci tímu projektu ePitvy v.2.O


English language version

 


 

Štátna tajomníčka

prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová, PhD.

prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová, PhD.Monika Jankechová je profesorkou v odbore ošetrovateľstva, dlhoročne sa venuje najmä oblasti zdravotníckeho vzdelávania. Od roku 2006 pôsobila na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, kde bola do roku 2018 dekankou. Vyučovala na stredných zdravotníckych školách v Martine a v Nových Zámkoch, pôsobila aj ako sestra na koronárnej jednotke Prvej internej kliniky Nemocnice s poliklinikou Nové Zámky. Od roku 2019 viedla Odbor zdravotníckeho vzdelávania na Ministerstve zdravotníctva SR.

Je absolventkou študijného odboru ošetrovateľstvo na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Pedagogickú spôsobilosť získala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave nadobudla v odbore ošetrovateľstvo akademický titul doktor filozofie, ako aj vedecké tituly docent a profesor. Tiež absolvovala ďalšie vysokoškolské štúdium v študijnom odbore verejné zdravotníctvo.

Podieľa sa na vzdelávaní a odbornej príprave sestier, vedie záverečné práce študentov, recenzuje vedecké publikácie, publikuje a participuje na výskumných projektoch, predovšetkým v odbore ošetrovateľstvo. Je členkou vedeckých rád vysokých škôl zdravotníckeho zamerania na Slovensku. Od roku 2003 je členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek a Národnej komisie pre vzdelávanie a prax sestier a pôrodných asistentiek.

Do pozície štátnej tajomníčky na Ministerstve zdravotníctva SR bola vymenovaná vládou SR od 18. mája 2023.


 

Generálny tajomník služobného úradu

Ing. Michal Belák

Ing. Michal BelákMichal Belák je dlhoročným zamestnancom Ministerstva zdravotníctva SR, kde pracuje od mája 2012. Pôsobil na viacerých pozíciách v rámci Kancelárie ministra. Od apríla 2016 bol vedúcim Oddelenia vládnej a parlamentnej agendy MZ SR, ktorý koordinuje kontrolu plnenia úloh, ktoré ministrovi a ministerstvu ako rezortnému orgánu vyplývajú z pôsobnosti Národnej rady SR a jej orgánov, Vlády SR a jej orgánov. Od apríla do júna 2020 bol poverený zastupovaním generálneho riaditeľa Kancelárie ministra. Je absolventom odboru podnikový manažment na Technickej univerzite vo Zvolene.

Do pozície generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva zdravotníctva SR bol vládou SR vymenovaný od 18. mája 2023.