Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Rok prevencie

ROK PREVENCIE

Všeobecné informácie o prevencii
Riadiaca skupina pre podporu zdravia, prevenciu chorôb a manažment neprenosných chorôb:
https://ec.europa.eu/health/non_communicable_diseases/steeringgroup_promotionprevention_sk
https://ec.europa.eu/jrc/en/health-knowledge-gateway

ZÁKON
z 21. októbra 2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/577/