Smernica Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.Z29786-2014-VSU o zahraničných pracovných/služobných cestách realizovaných pri plnení úloh Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a organizácií v jeho pôsobnosti   Smernica MZ SR č.Z29786-2014-VSU o ZPC realizovaných pri plnení úloh MZ SR a organizácií v jeho pôsobnosti

Príloha č.1   Príloha č.1 - Návrh na vyslanie na zahraničnú pracovnú/služobnú cestu
Príloha č.2   Príloha č.2 - Dohoda o spolupráci pri vysielaní štátnych zamestnancov rezortu zdravotníctva na zahraničné služobné cesty za účelom presadzovania záujmov Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách  orgánov a inštitúciách EÚ
Príloha č.3   Príloha č.3 - Zmluva o spolupráci pri dočasnom prideľovaní zamestnancov na výkon práce podľa  § 51 Občianskeho zákonníka
Príloha č.4   Príloha č.4 - Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca podľa ust. § 58 ods. 1 Zákonníka práce
Príloha č.5   Príloha č.5 - Žiadosť o schválenie zahraničnej pracovnej/služobnej cesty
Príloha č.6   Príloha č.6 - Osnova pre vypracovanie správy o priebehu a výsledkoch zahraničnej služobnej cesty
Príloha č.7   Príloha č.7 - Žiadosť vysielanej osoby o povolenie k použitiu súkromného cestného motorového vozidla na zahraničnú pracovnú cestu