Úvodné ustanovenie

Ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerka“) v záujme verejného spoločenského uznania výsledkov a prínosu v oblasti slovenského zdravotníctva a podielu na jeho rozvoji vydáva tento Štatút Ceny ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti slovenského zdravotníctva (ďalej len „štatút“).

Článok I

Poslanie ceny ministerky

1) Poslaním ceny ministerky v oblasti slovenského zdravotníctva (ďalej len „cena ministerky“) je motivovať záujem zdravotníckych pracovníkov a mladej generácie o koncepčnú a systematickú prácu a zlepšenie spoločenského a sociálneho statusu zdravotníckych pracovníkov.

2) Cieľom ceny ministerky je ocenenie mimoriadnych a vynikajúcich výsledkov dosiahnutých v oblasti zdravotníctva v Slovenskej republike.

3) Cena ministerky je ocenenie, ktoré udeľuje ministerka fyzickým osobám za pôsobenie v zdravotníckej oblasti, ako prejav ohodnotenia ich výnimočných počinov za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach slovenského zdravotníctva.

Článok II

Kategórie ceny ministerky

1) Cena ministerky je udeľovaná v týchto kategóriách:

a) kategória „lekár“

b) kategória „sestra“

c) kategória „iné zdravotnícke povolanie“.

2) V každej kategórii možno oceniť najviac troch laureátov.

3) Cena ministerky sa v jednotlivých kategóriách udeľuje za zodpovedný a profesionálny prístup k práci i k pacientom, odborné zručnosti a fundovanosť v zdravotníckom povolaní.

4) O udelení ceny ministerky rozhoduje ministerka. Ministerka môže udeliť najviac deväť cien ministerky v kalendárnom roku alebo cenu ministerky neudeliť.

5) Cena ministerky je spravidla udeľovaná pri príležitosti Svetového dňa zdravia.

Článok III

Udeľovanie ceny ministerky

1) Cenu ministerky udeľuje ministerka jedenkrát ročne.

2) Cenu ministerky tvorí diplom, sklenená plaketa s vygravírovaným logom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) s uvedením mena a priezviska ocenenej osoby s označením kategórie, v ktorej je odmenená a finančná odmena vo výške od 1 000 eur do 2 000 eur. Výška finančnej odmeny je v jednotlivých kategóriách totožná.

3) Zoznam ocenených sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva a v médiách po slávnostnom odovzdaní ceny ministerky.

Článok IV

Predkladanie návrhov laureátov na udeľovanie ceny ministerky

1) Návrh na udelenie ceny ministerky môže predložiť štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ak pôsobia na území Slovenskej republiky, alebo poradné orgány ministerstva a ministerky (ďalej len „predkladateľ“).

2) Výzva na predkladanie návrhov laureátov na udelenie ceny ministerky sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva najneskôr mesiac pred termínom uzávierky, ktorý je súčasťou výzvy.

3) Návrh na udelenie ceny ministerky sa predkladá v štruktúre podľa prílohy č. 1 až prílohy č. 3 poštou alebo do podateľne ministerstva, v zalepenej označenej obálke „Výzva – návrh na cenu ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti slovenského zdravotníctva – NEOTVÁRAŤ“. V prvom roku udeľovania ceny ministerky sa návrhy na udelenie ceny ministerky predkladajú v štruktúre podľa prílohy č. 1 až prílohy č. 3 prostredníctvom emailu zaslaného na emailovú adresu cena_ministerky@health.gov.sk, zriadeného výlučne pre potreby udeľovania ceny ministerky v súlade so štruktúrou formulárov podľa prílohy č. 1 až prílohy č. 3 tohto štatútu.

4) Na udelenie ceny ministerky nie je právny nárok.

Článok V

Kritériá pre posudzovanie návrhov laureátov na cenu ministerky

1) Kritériami na posudzovanie návrhov na cenu ministerky sú:

a) významné aktivity a zásluhy v prospech pacientov,

b) mimoriadne humanitný čin pri záchrane života a zdravia prekračujúci povinnosti v práci,

c) celoživotné dielo v oblasti zdravotníctva,

d) mimoriadne pracovné výkony v oblasti zdravotníctva.

2) Podmienkou pre udelenie ceny ministerky je splnenie aspoň jedného z kritérií podľa odseku 1 tohto článku štatútu.

Článok VI

Hodnotiaca komisia

1) Návrhy na udelenie ceny ministerky posudzuje hodnotiaca komisia (ďalej len „komisia“). Závery komisie majú pre ministerku odporúčací charakter. Komisia má postavenie poradného orgánu ministerky.

2) Členstvo v komisii je čestné a nezastupiteľné.

3) Komisia má minimálne 5 členov, ktorých vymenúva a odvoláva ministerka. Tvoria ju predseda, podpredseda a ďalší členovia. Predsedu a podpredsedu vymenúva ministerka z členov komisie.

4) Členmi komisie sú štátni zamestnanci ministerstva ako aj odborníci z jednotlivých oblastí zdravotníctva.

5) Funkčné obdobie komisie je štvorročné. Tá istá osoba môže byť za člena komisie vymenovaná aj opakovane.

6) Člen komisie musí mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a musí byť bezúhonný.

7) Z členstva v komisii nevzniká nárok na odmenu.

8) Každý člen komisie má nasledovné práva a povinnosti:

a) právo a povinnosť zúčastňovať sa na zasadnutiach komisie,

b) právo podávať iniciatívne návrhy na činnosť komisie, na program jej zasadnutí, ako aj právo na pripomienky k činnosti komisie,

c) povinnosť plniť úlohy, ktoré pre neho vyplývajú z uznesenia komisie.

9) Hlasovacie právo majú predseda, podpredseda a členovia komisie.

10) Členstvo v komisii zaniká:

a) uplynutím funkčného obdobia,

b) odvolaním,

c) dobrovoľným vzdaním sa funkcie člena,

d) zrušením komisie,

e) úmrtím člena komisie,

f) skončením štátnozamestnaneckého pomeru.

11) Komisia prerokúva návrhy na udelenie ceny ministerky a odporúča ministerke zvyčajne tri návrhy v každej kategórii. Výsledky výberu komisie majú pre ministerku odporúčací charakter. O udelení, resp. neudelení ceny ministerky konkrétnemu kandidátovi rozhoduje s konečnou platnosťou ministerka. Na rozhodnutie podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy a nie je možné proti nemu podať opravný prostriedok.

12) Komisia má právo navrhnúť ministerke, že cena ministerky v konkrétnom roku udelená v niektorej z kategórií nebude, prípadne, že niektorá kategória nebude vyhlásená. O tejto skutočnosti však s konečnou platnosťou rozhoduje ministerka.

13) Funkciu tajomníka komisie vykonáva štátny zamestnanec sekcie financovania. Tajomník nemá hlasovacie právo.

Článok VII

Rokovanie komisie

1) Zasadnutie komisie zvoláva predseda komisie najneskôr do desiatich dní po termíne uzávierky predkladania návrhov.

2) Zasadnutie komisie vedie predseda, ktorý zodpovedá za jeho priebeh. V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda komisie.

3) Ak sa člen komisie nemôže zúčastniť rokovania, je povinný písomne oznámiť túto skutočnosť vopred tajomníkovi komisie.

4) Komisia prijíma na svojich rokovaniach závery prostredníctvom hlasovania. Komisia je uznášaniaschopná, ak sa na jej zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina jej členov, z ktorých je aspoň jeden predseda alebo podpredseda. Na prijatie záveru komisie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov komisie. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. V prípade jeho neprítomnosti rozhoduje hlas podpredsedu.

5) Komisia po odbornom posúdení predložených návrhov predkladá ministerke svoje odporúčanie na udelenie ceny ministerky s písomným zdôvodnením.

6) Zasadnutie komisie je neverejné. Na zasadnutí komisie sa zúčastňuje tajomník, ktorý organizačne, administratívne a technicky zabezpečuje jeho prípravu a priebeh a vyhotovuje záznam zo zasadnutia komisie.

7) Odporúčanie komisie v zmysle článku VI odseku 11 tohto štatútu predkladá predseda komisie, v špecifických prípadoch podpredseda komisie, ministerke. Zverejňovanie výsledkov a záverov z rokovania komisie a poskytovaní informácií je vo výhradnej kompetencii ministerky alebo ňou poverenej osoby.

8) Z každého zasadnutia sa vyhotovuje záznam, ktorý obsahuje závery, stanoviská a odporúčania.

9) Záznam vypracuje tajomník komisie do 10 dní po zasadnutí komisie a schvaľuje ho predseda komisie. V prípade jeho neprítomnosti na zasadnutí je záznam schválený podpredsedom komisie.

10) Tajomník zabezpečuje doručenie záznamu zo zasadnutia členom komisie do 20 dní po zasadnutí komisie.

Článok VIII

Finančné a organizačné zabezpečenie udeľovania ceny ministerky

1) Vyhlasovateľom udeľovania cien ministerky je ministerstvo.

2) Udeľovanie cien ministerky organizačne a technicky zabezpečuje kancelária ministerky a komunikačný odbor ministerstva.

3) Všetky náklady spojené s udeľovaním cien ministerky sa uhrádzajú z prostriedkov ministerstva.

4) Členovia komisie majú nárok na náhradu cestovných výdavkov podľa osobitného predpisu1).

Článok IX

Záverečné ustanovenia

1) Tento štatút možno meniť a dopĺňať výlučne písomnými dodatkami.

2) Tento štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia gremiálnou poradou ministerky.

Andrea Kalavská
ministerka zdravotníctva


1) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.


Príloha č. 1 Cena ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky za významný prínos
v oblasti slovenského zdravotníctva

Kategória a) – Lekár
priloha1.docx priloha1.rtf priloha1.pdf
Príloha č. 2 Cena ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky za významný prínos
v oblasti slovenského zdravotníctva

Kategória b) – Sestra
priloha2.docx priloha2.rtf priloha2.pdf
Príloha č. 3 Cena ministerky zdravotníctva Slovenskej republiky za významný prínos
v oblasti slovenského zdravotníctva

Kategória c) – Iné zdravotnícke povolanie
priloha3.docx priloha3.rtf priloha3.pdf