Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby (ďalej len „zákon o neziskových organizáciách“) výslovne neuvádza formu zmluvného vzťahu riaditeľa k tejto organizácii. Ustanovenie § 23 ods. 4 tohto zákona všeobecne vymedzuje jeho spôsobilosť a ustanovenie § 27 tohto zákona ukladá zákaz konkurenčného konania riaditeľa.
Nezisková organizácia, ktorá bola založená transformáciou na účely poskytovania všeobecne prospešných služieb, podlieha režimu zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon o výkone práce vo verejnom záujme“), ak sú splnené podmienky uvedené v § 1, ods. 2 a 3 tohto zákona.
Ak je nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby povinná riadiť sa režimom zákona o výkone práce vo verejnom záujme, potom sa na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vzťahuje zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), ak tento zákon alebo osobitný právny predpis neustanovuje inak ( zákon o neziskových organizáciách nemá osobitné ustanovenie a zákon č. 13/2002 Z.z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v platnom znení <ďalej len „transformačný zákon“> odkazuje v ustanovení § 6, ods. 5 na prechod pracovnoprávnych vzťahov podľa § 27 Zákonníka práce).

Podľa § 2 ods. 1 zákona o výkone práce vo verejnom záujme je štatutárny orgán v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi uvedenému v § 1 ods. 2 tohto zákona. Na tom nič nemení skutočnosť, že do funkcie ho vymenúva alebo odvoláva správna rada neziskovej organizácie podľa § 24 zákona o neziskových organizáciách. Táto úprava korešponduje s § 7 ods. 3 Zákonníka práce v spojení s § 42 ods. 2 Zákonníka práce, ktoré ustanovenia zohľadňujú voľbu alebo vymenovanie ako podmienku vzniku pracovného pomeru zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom.
Podľa § 19 zákona o neziskových organizáciách riaditeľa volí, odvoláva a riaditeľovi určuje plat správna rada. Na zvolenie (a odvolanie) riaditeľa je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady. Tým je daný predpoklad pre vznik pracovného pomeru a uzatvorenie pracovnej zmluvy.
Priložený vzor pracovnej zmluvy je v súlade s ustanoveniami § 42 a § 43 ods.1 a 2 Zákonníka práce, s ustanoveniami osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákonom o výkone práce vo verejnom záujme a zákonom o neziskových organizáciách.

V súvislosti s uzatváraním pracovného pomeru s riaditeľom neziskovej organizácie je potrebné vziať do úvahy aj nasledovné skutočnosti:

  • Podľa § 4 zákona o výkone práce vo verejnom záujme, právne úkony za zamestnávateľa voči zamestnancovi, ktorý je štatutárnym orgánom, robí orgán, ktorý ho vymenoval alebo zvolil. Ak je tento štatutárny orgán vymenovaný alebo zvolený kolektívnym orgánom podľa osobitného právneho predpisu, robí právne úkony jeho predseda alebo iná fyzická osoba týmto orgánom poverená.
  • V nadväznosti na § 24 ods. 4 zákona o neziskových organizáciách na platné rozhodnutie správnej rady, vrátane úkonov jej predsedu, v pracovnoprávnych veciach vo vzťahu k riaditeľovi je potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov správnej rady, čo platí aj pre každú zmenu, ktorá sa týka pracovnoprávnych vzťahov riaditeľa neziskovej organizácie.
  • Obmedzenia týkajúce sa podnikania, výkonu inej zárobkovej činnosti vedúcich zamestnancov a členstva v riadiacich kontrolných alebo dozorných orgánoch sú upravené v § 9 zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
  • Obmedzenia týkajúce sa nezlučiteľnosti funkcií riaditeľa a členstva v správnej a dozornej rade upravuje § 20 ods. 1 a § 26 ods. 1 zákona o neziskových organizáciách.
  • Vo nadväznosti na ustanovenia § 9 ods. 2 a 3 zákona o výkone práce vo verejnom záujme, vedúci zamestnanci neziskovej organizácie nemôžu byť súčasne členmi správnej alebo dozornej rady (t.j. vedúci zamestnanci neziskovej organizácie nemôžu byť zvolení do správnej rady ani do dozornej rady neziskovej organizácie). Nezlučiteľnosť týchto funkcií, (obdobne ako nezlučiteľnosť funkcie riaditeľa a člena dozornej rady s členstvom v správnej rade), spočíva najmä v tom, že činnosť člena v správnej alebo dozornej rade je alebo môže byť vykonávaná vo veci, v ktorej koná alebo môže konať zamestnávateľ a ktorá môže ovplyvniť nestrannosť alebo nezaujatosť vedúceho zamestnanca.
  • Podľa § 8 ods. 1 zákona o neziskových organizáciách zakladateľ vydá štatút, v ktorom upraví podrobnosti o organizačnej štruktúre, činnosti a hospodárení neziskovej organizácie.
  • S cieľom zamedziť, resp. predísť prípadnému porušovaniu platných právnych predpisov je vhodné premietnuť uvedené skutočnosti aj do štatútov neziskových organizácií.

Prílohy:

- vzor dekrétu o zvolení do funkcie riaditeľa – štatutárneho orgánu neziskovej organizácie,

- vzor pracovnej zmluvy riaditeľa – štatutárneho orgánu neziskovej organizácie,

- vzor popisu pracovnej náplne riaditeľa – štatutárneho orgánu neziskovej organizácie.


V Z O R
Bratislava .........................
Číslo: ................................Vážený/á pán/ pani,


v súlade s §§ 19 a 24 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov ste boli dňom ................................ platným počtom hlasov všetkých členov správnej rady

z v o l e n ý / á
do funkcie riaditeľa – štatutárneho orgánu neziskovej organizácie

Názov :
Sídlo :
IČO :
Registrovaná v Registrovom úrade .................................... číslo .......................


Práva a povinnosti súvisiace s Vaším postavením v neziskovej organizácii a spôsob odmeňovania bude s Vami dohodnutý v písomne vyhotovenej pracovnej zmluve.

Dňom nástupu do funkcie ste oprávnený/á konať vo všetkých veciach v mene a na zodpovednosť Vami riadenej neziskovej organizácie v rozsahu pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Pri výkone funkcie Vám želám veľa pracovných a osobných úspechov.
..........................................................
predseda správnej rady


Vážený/á pán/pani

.....................................................
.....................................................
.....................................................
Vážený/á pán/pani

.....................................................
.....................................................
.....................................................V Z O R

Bratislava ......................
Číslo: ..............................

PRACOVNÁ ZMLUVA
pri výkone práce vo verejnom záujme


SPRÁVNA RADA
názov neziskovej organizácie
sídlo neziskovej organizácie
zastúpená predsedom: meno a priezvisko

a

Meno, priezvisko
rodné číslo ...............................
bytom:...............................
prechodne:
ako zamestnanec – štatutárny orgán - riaditeľ

uzatvárajú

podľa§ 42 a § 43 ods. 1 a 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) v spojení s ustanoveniami osobitných predpisov, najmä zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výkone práce vo verejnom záujme“) a zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z. (ďalej len „zákon o neziskových organizáciách“) , túto
p r a c o v n ú z m l u v u.

VZNIK PRACOVNÉHO POMERU = DEŇ NÁSTUPU DO PRÁCE
Pracovný pomer vzniká dňom nástupu do práce,
.....................................

DOBA TRVANIA PRACOVNÉHO POMERU
Pracovný pomer sa uzatvára na dobu neurčitú, so skúšobnou dobou tri mesiace. Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca.

PRACOVNÝ ÚVÄZOK
Pracovný úväzok riaditeľa je dohodnutý v rozsahu 1,00 týždenného fondu pracovného času ustanoveného zamestnávateľom.

DRUH PRÁCE
Riaditeľ – štatutárny orgán je zodpovedný za koordinovanie, riadenie, organizovanie a kontrolu výkonu činnosti neziskovej organizácie – zdravotníckeho zariadenia v rozsahu určenom zakladacou listinou, štatútom a osobitným oprávnením na poskytovanie zdravotnej starostlivosti; za odbornú úroveň, plynulosť, sústavnosť a dostupnosť poskytovania starostlivosti pri zachovaní a navrátení zdravia ľudí v zdravotníckom zariadení; za dodržiavanie všeobecne záväzných platných právnych predpisov.
Bližšie vymedzenie rozsahu dohodnutého druhu práce tvorí popis pracovnej náplne riaditeľa, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

MIESTO VÝKONU PRÁCE
Pravidelné miesto výkonu práce riaditeľa je miesto sídla zamestnávateľa.

PLATOVÉ PODMIENKY
Písomné oznámenie o výške a zložení platu vydá predseda správnej rady zamestnancovi osobitným rozhodnutím.

ĎALŠIE PRACOVNÉ PODMIENKY
Výplatné termíny pre plat /náhradu platu/ a spôsob ich poukazovania je upravený v kolektívnej zmluve zamestnávateľa. Po dobu výkonu funkcie riaditeľa sa na Vás vzťahuje pracovný čas ako u ostatných zamestnancov.
Podľa pracovnej zmluvy Vám vzniká nárok na dovolenku vo výmere a za podmienok ustanovených v § 100 až 117 Zákonníka práce. Postup pri čerpaní dovoleniek u zamestnávateľa upravuje (názov vnútorného predpisu).
Skončenie pracovného pomeru pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa riadi § 59 až 73 Zákonníka práce.
Výpovednú dobu upravuje § 62 Zákonníka práce. Výpovedná doba je rovnaká pre zamestnávateľa aj pre zamestnanca a je najmenej dva mesiace. Ak je daná výpoveď zamestnancovi, ktorý odpracoval u zamestnávateľa najmenej päť rokov, je výpovedná doba najmenej tri mesiace.

VÝKON INEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI
Počas výkonu funkcie platí pre riaditeľa zákaz konkurencie (§ 27 zákona o neziskových organizáciách).
Pre výkon inej zárobkovej činnosti a podnikanie sa na riaditeľa vzťahujú ustanovenia § 9 a 10 zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Zo zákazu inej zárobkovej činnosti, ktorý je ustanovený zákonom, nie je možné rozhodnutím správnej rady platne udeliť výnimky.

OBOZNÁMENIE
Zamestnanec bol oboznámený s právami a povinnosťami, ktoré pre neho vyplývajú z pracovnej zmluvy, najmä s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnymi opatreniami, (názov vnútorného predpisu), Kolektívnou zmluvou platnou u zamestnávateľa v čase uzatvorenia pracovnej zmluvy, so základnými osobitnými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na výkon práce vo verejnom záujme.
Zamestnanec berie na vedomie, že práva a povinnosti účastníkov pracovného pomeru pri výkone práce vo verejnom záujme sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce v prípadoch, v ktorých osobitné predpisy neustanovujú inak, najmä zákon o výkone práce vo verejnom záujme.
Vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 2 zákona o výkone práce vo verejnom záujme, je povinný dodržiavať všetky zákonné podmienky vzťahujúce sa k výkonu tejto funkcie. Ich porušovanie alebo obchádzanie za účelom zabezpečenia osobných výhod z nich plynúcich sa kvalifikuje ako neplnenie predpokladov pre výkon práce vo verejnom záujme alebo porušenie pracovnej disciplíny s vyvodením adekvátnych zodpovednostných postupov.

POVINNOSTI ZAMESTNANCA
Okrem všeobecne platných základných povinností zamestnanca, ktoré sú upravené v ustanoveniach § 81 písm. a) až f) a § 82 písm. a) až f) Zákonníka práce, je riaditeľ pri výkone práce vo verejnom záujme povinný sa oboznámiť so všetkými povinnosťami, obmedzeniami a zákazmi upravenými v ustanoveniach § 8 až 10 zákona o výkone práce vo verejnom záujme, riadiť sa nimi, rešpektovať a dodržiavať ich po celú dobu trvania pracovného pomeru. Aj po skončení pracovného pomeru o výkone prác vo verejnom záujme je zamestnanec povinný zdržať sa akýchkoľvek výhod vyplývajúcich z postavenia vo verejnej službe, či už na prospech osobného záujmu alebo na prospech záujmov jemu blízkym osobám.
Porušenie týchto povinností je posudzované ako závažné porušenie pracovnej disciplíny s následnou možnosťou postihu podľa pracovnoprávnych, občianskoprávnych alebo trestnoprávnych predpisov.
Riaditeľ je povinný pri výkone svojej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou, najmä zabezpečovať uplatňovanie všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov a vykonávacích noriem vzťahujúcich sa na činnosť hospodárenia ním riadenej neziskovej organizácie, ďalej všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, najmä zákon NR SR č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 98/1995 Z.z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov. V oblasti pracovnoprávnych vzťahov, ktoré súvisia so zamestnaneckými záležitosťami je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy v rozsahu povinností zamestnávateľa, v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu.
Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti zamestnanca, ktoré mu vyplývajú zo zodpovednosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými je povinný sa po dobu výkonu funkcie štatutárneho orgánu zamestnávateľa riadiť.

ZMENA PRACOVNÝCH PODMIENOK
Podmienky tejto pracovnej zmluvy možno zmeniť výlučne písomnou dohodou účastníkov okrem tých dôvodov, ktoré taxatívne upravujú príslušné ustanovenia Zákonníka práce alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako výnimku zo zásady zmluvnosti pracovnoprávnych vzťahov.

...................................................................... ...................................................
zamestnanec –riaditeľ – štatutárny orgán predseda správnej rady

V Z O R

POPIS PRACOVNEJ NÁPLNE RIADITEĽA
Obsah pracovnej činnosti:

Riaditeľ – štatutárny orgán je zodpovedný za koordinovanie, riadenie, organizovanie a kontrolu výkonu činnosti neziskovej organizácie - zdravotníckeho zariadenia v rozsahu určenom zakladacou listinou, štatútom a osobitným oprávnením na poskytovanie zdravotnej starostlivosti; za odbornú úroveň, plynulosť, sústavnosť a dostupnosť poskytovania starostlivosti pri zachovaní a navrátení zdravia ľudí v zdravotníckom zariadení; za dodržiavanie všeobecne záväzných platných právnych predpisov.

1. Určovanie koncepcie rozvoja zdravotníckych činností organizácie.
2. Koordinovanie činností ambulantnej starostlivosti v určenom území.
3. Riadenie, zabezpečovanie a kontrola činnosti organizácie pri zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti.
4. Rozhodovanie o
- zámeroch organizácie,
- zásadných otázkach týkajúcich sa činnosti, financovania a hospodárenia,
- plánovaní a rozpočte,
- účelnom a hospodárnom použití finančných prostriedkov,
- zásadných výdavkoch a prioritách,
- organizačnom usporiadaní,
- pracovnoprávnych otázkach organizácie.
5. Zodpovednosť za
- dodržiavanie všeobecne záväzných platných právnych predpisov,
- dodržiavanie a uplatňovanie, pokynov, príkazov a metodických usmernení MZ SR,
- dodržiavanie štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva,
- včasné, správne a komplexné plnenie úloh,
- uplatňovanie práv organizácie,
- uzatváranie zmlúv,
- vytváranie organizačných, materiálnych a personálnych predpokladov pre výkon zdravotníckych činností,
- kontrolu hospodárenia a úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti.
6. Spolupráca
- so zdravotnými poisťovňami,
- so stavovskými organizáciami,
- s lekárom samosprávneho kraja, regionálnym hygienikom, krajským farmaceutom a farmaceutom samosprávneho kraja.
7. Vytváranie podmienok pre plnenie úloh transformácie zdravotníctva.
8. Vytváranie podmienok na riešenie úloh základného výskumu a vývoja s rozhodujúcim významom pre rozvoj medicíny na pracoviskách podľa zriaďovacej listiny.
9. Vytváranie podmienok na zabezpečenie prenášania nových metód a poznatkov do praxe v jednotlivých úsekoch zdravotnej starostlivosti.
10. Plnenie ďalších úloh podľa pokynov správnej rady.