ZÁKON
zo 16. mája 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
§ 7 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
štátny ústav, ak ide o povolenie na
1.
výrobu humánnych liekov,
2.
výrobu skúšaných humánnych produktov a skúšaných humánnych liekov,
3.
veľkodistribúciu humánnych liekov,“.

Oznamujeme žiadateľom o povolenie na veľkodistribúciu humánnych liekov a o povolenie na výrobu humánnych liekov, že podľa zákona č. 156/2018 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prešla kompetencia vydávania povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov a povolenia na výrobu humánnych liekov od 15. júna 2018 z Ministerstva zdravotníctva SR na Štátny ústav pre kontrolu liečiv v Bratislave, Kvetná 11.