I.
Obsadenie pracovných miest vedúcimi zamestnancami výberovým konaním

1)
Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca vyhlasuje zamestnávateľ v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
2)
Zamestnávateľ, na ktorého sa vzťahuje § 1 ods. 2 zákona, obsadzuje formou výberového konania tie pracovné miesta vedúcich, ktorí sú v priamej podriadenosti štatutárneho orgánu, a tie miesta vedúcich, ktoré určí zamestnávateľ vo vnútornom predpise organizácie, spravidla v organizačnom poriadku.
3)
Každý zamestnanec musí spĺňať predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme uvedené v § 3 ods. 1 zákona. Tieto predpoklady musí spĺňať po celý čas výkonu práce vo verejnom záujme.
Ak dôjde u zamestnanca v priebehu zamestnania k zániku niektorého z predpokladov uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) až g) tohto zákona, na strane zamestnávateľa je daný výpovedný dôvod podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 1. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“).
4)
Vedúci zamestnanec, ktorý je štatutárnym orgánom (riaditeľ), a ostatní vedúci zamestnanci sú povinní, okrem predpokladov uvedených v § 3, ods. 1 zákona, znášať obmedzenia a plniť povinnosti, ktoré sú upravené v §§ 9 a 10 zákona.
Porušenie týchto povinností vedúcimi zamestnancami je dôvodom na výpoveď zo strany zamestnávateľa podľa § 63, ods. 1 písm. d) bod 1. Zákonníka práce.

II.
Vymenovanie a odvolanie vedúcich zamestnancov v zmysle § 42 ods. 2 Zákonníka práce

1)
V súlade s § 42 ods. 2 Zákonníka práce v znení platnom od 01. júla 2003 zamestnávateľ určí vo svojom vnútornom predpise okruh (pracovných miest) vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, u ktorých vymenovanie do funkcie je predpokladom na vykonávanie príslušnej vedúcej funkcie. Tento predpoklad je v súlade aj s § 3 ods. 1 písm. e) zákona o výkone práce vo verejnom záujme, ktorý nadobudol účinnosť 01. januára 2004.
2)
Štatutárny orgán zamestnávateľa a vedúci zamestnanci v jeho priamej podriadenosti, ktorí vykonávali vedúcu funkciu u tohto zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy podľa predchádzajúcich predpisov, sa posudzujú za vymenovaných vedúcich, ktorí spĺňajú požiadavku vymenovania uvedenú v § 42 ods. 2 Zákonníka práce a § 3 ods.1 písm. e) zákona i napriek tomu, že v čase vzniku ich pracovného pomeru neboli do tejto funkcie menovaní písomným aktom riaditeľa.
3)
Riaditeľa organizácie a vedúcich zamestnancov v jeho riadiacej pôsobnosti možno z výkonu funkcie jednostranne odvolať písomným aktom príslušného orgánu. Riaditeľa organizácie môže odvolať z výkonu funkcie podľa § 4 zákona v spojení s § 100 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov minister zdravotníctva SR. (Platí pre zamestnávateľov v zriaďovacej pôsobnosti MZ SR.)
Vedúcich zamestnancov v podriadenosti riaditeľa organizácie môže z výkonu vedúcej funkcie odvolať podľa vnútorného predpisu vydaného zamestnávateľom v súlade s § 42, ods. 2 Zákonníka práce štatutárny orgán zamestnávateľa, ktorým je riaditeľ.
4)
Odvolaním z funkcie sa pracovný pomer tohto zamestnanca nekončí. Zamestnávateľ má povinnosť ponúknuť zamestnancovi iné pracovné miesto vhodné pre neho z hľadiska jeho zdravotnej spôsobilosti, a to aj na kratší pracovný úväzok, v mieste, ktoré sa so zamestnancom dohodlo v pracovnej zmluve. Ak zamestnávateľ preukázateľne nemá pre zamestnanca žiadnu inú vhodnú prácu, ktorú by mohol tento vykonávať v mieste doterajšieho výkonu práce a to aj na kratší pracovný úväzok alebo zamestnanec odmietne ponúknuté pracovné miesto, v dôsledku ktorého postupu nedôjde medzi účastníkmi pracovného pomeru k dohode o zmene podmienok pracovnej zmluvy, na strane zamestnávateľa je daný výpovedný dôvod podľa § 63, ods. 1 písm. d) bod 2. Zákonníka práce.
5)
Ak sa zamestnávateľ rozhodne uskutočniť nové výberové konanie podľa § 5 zákona na obsadenie miesta vedúceho v jeho riadiacej pôsobnosti, pričom konkrétne vedúce miesto nie je v čase tohto rozhodnutia uvoľnené, takémuto rozhodnutiu by mal predchádzať postup (akt) odvolania doterajšieho vedúceho z výkonu tejto vedúcej funkcie.
Na dobu do skončenia výberového konania je možné doterajšieho vedúceho poveriť dočasne, najdlhšie na šesť mesiacov, výkonom funkcie vedúceho so všetkými právami a povinnosťami (§ 5, ods. 9 zákona).
Takto odvolaný vedúci zamestnanec je oprávnený zúčastniť sa na výberovom konaní, pokiaľ spĺňa predpoklady a požiadavky uvedené v § 3 ods. 1 a § 9 zákona. Podľa úspešnosti v tomto konaní môže byť opätovne vymenovaný do funkcie vedúceho v priamej podriadenosti štatutárneho orgánu.
6)
Akt vymenovania alebo odvolania z výkonu vedúcej funkcie v priamej podriadenosti štatutárneho orgánu je vo výlučnej kompetencii tohto orgánu. Právny úkon sa vyhotovuje písomne a musí sa zamestnancovi doručiť. Dôvody pre toto rozhodnutie nie je potrebné uvádzať. Zákonník práce, ani iný osobitný právny predpis neurčuje formálnoprávne náležitosti a osobitné podmienky pre tento jednostranný právny úkon zamestnávateľa.