Odborné usmernenie osobného úradu ministerstva zdravotníctva č. 2/2002 ku katalógu pracovných činností vo verejnej službe

platnému od 1. októbra 2002


Dňa 28. marca 2002 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády č. 156/2002 Z. z. o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve a nar. vl. č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve. Pre účely zachovania odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností sú v prechodných ustanoveniach citovaných nariadení porovnávané študijné odbory a špecializačné odbory platné podľa týchto predpisov so študijnými odbormi a špecializačnými odbormi platnými podľa doterajších predpisov.

S cieľom správnej aplikácie týchto ustanovení vypracoval osobný úrad MZ SR odborné usmernenie č. 2/2002 ku katalógu pracovných činností platnému od 1. októbra 2002, uverejnenému v Zbierke zákonov číslo 570/2002 - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 111/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní v znení nariadenia vlády SR č. 122/2002 Z. z.

V odbornom usmernení je uvedený názov pracovnej činnosti, platová trieda, číslo pracovnej činnosti podľa katalógu platného od 1. októbra 2002, požadovaný stupeň vzdelania podľa nariadenia vlády č. 156/2002 Z. z. o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve, osobitné kvalifikačné predpoklady podľa nariadenia vlády č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve. Tieto sú porovnávané s vyhláškou MZ SSR č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve a s predchádzajúcimi predpismi upravujúcimi odmeňovanie.

Odborné usmernenie je vypracované podľa kategórií pracovníkov v zdravotníctve, definovaných v § 54 zákona č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

Toto odborné usmernenie sa vzťahuje na zdravotnícke zariadenia okrem štátnych zdravotných ústavov, pre ktoré bude vydané samostatné odborné usmernenie a je určené všetkým riaditeľom zdravotníckych zariadení v pôsobnosti MZ SR, MV SR, MO SR, krajským úradom a samosprávnym krajom.


K o m e n t á r

(sestry, asistenti, laboranti, technici)


1. Kvalifikačný predpoklad – stupeň vzdelania „ÚSO + výnimka“ znamená:

Ak je v rámci predpísaného stupňa vzdelania uvedené okrem vyššieho odborného vzdelania (VOV) aj „ÚSO + výnimka“ alebo „ÚSO + PŠŠ + výnimka“, do príslušnej platovej triedy je možné zaradiť zamestnanca, ak mu bola udelená výnimka z VOV vzdelania pred nadobudnutím účinnosti zákona o verejnej službe. Výnimka z vyššieho odborného vzdelania priznaná sestrám, pôrodným asistentkám (aj u iných kategórií) pred účinnosťou zákona o verejnej službe platí len na výkon rovnakých alebo obdobných pracovných činností a len u zamestnávateľa, ktorý výnimku priznal. Pre nové pracovné činnosti výnimka neplatí.

Upozorňujeme, že podľa § 55 ods. 10 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe (v pôvodnom znení), teraz ods. 12 zákona (v platnom znení), započítaná prax priznaná zamestnávateľom podľa predpisov platných pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona zostáva zamestnancovi zachovaná. Udelená výnimka zo stupňa vzdelania podľa ustanovenia § 5 nar. vl. č. 249/1992 Zb. a nar. vl. č. 158/2002 Z. z., ktorým sa dopĺňa nar. vl. č. 249/1992 Zb. a odpočet doby započítateľnej praxe podľa ustanovenia § 6 nar. vl. č. 249/1992 Zb. sa mali upraviť pri posudzovaní plnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania a započítanej praxe k 28. marcu 2002. K 1. aprílu 2002, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe mal zamestnávateľ pri uznávaní odbornej spôsobilosti a započítanej praxe postupovať s ohľadom na zmeny uskutočnené k 28. marcu 2002 a v súlade s § 55 ods. 1 a 10 (teraz 12) tohto zákona. Po tomto termíne už nemohol vykonávať, resp. nebol daný dôvod na udeľovanie ďalších výnimiek zo vzdelania alebo úpravy započítanej praxe (okrem zaradenia do vyššieho platového stupňa časovým postupom).

Sestra, pôrodná asistentka, laborant, asistent a technik, ktorí získali odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa doterajších predpisov získaním vysvedčenia o špecializácii alebo osvedčenia o príprave stredných zdravotníckych pracovníkov na špeciálne úseky činnosti a funkcie, majú odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa § 12 ods. 3, § 14 ods. 3, § 16 ods. 3 až 5, § 18 ods. 3 až 5, § 20 ods. 3 a § 22 ods. 3 nariadenia vlády SR č. 156/2002 Z. z. o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve, v príslušnej kategórii zdravotníckych pracovníkov.

2. Poznámka k osobitným kvalifikačným predpokladom vzdelania, označená hviezdičkou (*):

Sestra a pôrodná asistentka, ktorá získala odbornú spôsobilosť podľa doterajších predpisov nadobudnutím vyššieho odborného vzdelania na SZŠ v štúdiu popri zamestnaní, ktoré nadväzovalo na úplné stredné odborné vzdelanie získané na SZŠ a má odbornú zdravotnícku prax v príslušnom odbore, môže vykonávať aj špecializované pracovné činnosti v príslušnom odbore (napr. psychiatrická sestra, operačná sestra).

3. Zdravotnícki pracovníci vo vedúcich funkciách:

Zdravotnícki pracovníci vo vedúcich funkciách (napr. vedúci pracovník zdravotníckeho zariadenia, primár oddelenia, vrchná sestra oddelenia, staničná sestra, vedúci pracoviska, úseku, vedúci oddelenia, vedúci laboratória) sú povinní absolvovať niektorý zo špecializačných odborov v zdravotníctve určených na riadenie a organizáciu zdravotníctva na jednotlivých stupňoch riadenia, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5 k nariadeniu vlády č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.

4. Odborná prax

Dĺžka odbornej praxe uvedená v katalógu pracovných činností je orientačná, ale zamestnávateľ si môže stanoviť vlastné kritériá pre zaraďovanie do platovej triedy s určením počtu rokov odbornej praxe, ako aj iné kritériá, t.j. ďalšie podmienky (napr. absolvovanie tematického kurzu, znalosť anglického jazyka, získanie manažmentu vzdelávania).

5. Kvalifikačné predpoklady platné do 30. septembra 2002

Usmernenie OÚ MZ SR k zákonu o verejnej službe č. 1/2002 pre kategórie sestra, pôrodná asistentka, asistent (liečebnej) výživy a zdravotnícky záchranár, v ktorom sú uvedené kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky MZ SSR č. 79/1981 Zb., platilo pre zaraďovanie do platových tried do 30. septembra 2002.

Všeobecné zásady tohto usmernenia, ktoré sú uvedené v poznámkach k zaraďovaniu, alebo ktoré sa odvolávajú na nariadenie vlády SR č. 156/2002 Z. z. o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve a na nariadenie vlády SR č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve, zostávajú naďalej v platnosti.

Zoznam použitých skratiek

ÚSO – SZŠ
VOV – Dipl. RA
VOV – Dipl. ZZ
VOV – Dipl. FT
VOV – DMTL
VOV – DVšS
VOV – DPA
VOV – Dipl.DH
VOV – DZub.T

Mgr.
Bc.
PŠŠ
DP
Úplné stredné odborné
Vyššie odborné vzdelanie
Vyššie odborné vzdelanie
Vyššie odborné vzdelanie
Vyššie odborné vzdelanie
Vyššie odborné vzdelanie
Vyššie odborné vzdelanie
Vyššie odborné vzdelanie
Vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské
Magisterské
Bakalárske
Pomaturitné špecializačné štúdium
Dlhodobá príprava pre prácu SZP

– Stredná zdravotnícka škola
– diplomovaný rádiologický asistent
– diplomovaný zdravotnícky záchranár
– diplomovaný fyzioterapeut
– diplomovaný medicínsko-technický laborant
– diplomovaná všeobecná sestra
– diplomovaná pôrodná asistentka
– diplomovaná dentálna hygienička
– diplomovaný zubný technik

Katalóg pracovných činností účinný od 1.októbra 2002 - pomôcka pre určenie príslušnej špecializácie (ku stiahnutiu - formát .xls)

 

sestry - sestry.xls (0,29 MB)
technici - technici.xls (0,16 MB)
laboranti -laboranti.xls (0,26 MB)
asistenti - asistenti.xls (0,28 MB)
lekári a iní - lekari_farmac_izp_iop.xls (0,63 MB)
all.zip (0.34 MB)