Stanovisko

Odchodné a odstupné podľa pracovnoprávnych predpisov platných pre zamestnávateľov rozpočtovej a príspevkovej sféry

stanovisko k dopytu


1)
Podľa § 1 ods. 5 zák. NR SR č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe (ďalej len ZoVS), na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri vykonávaní verejnej služby sa vzťahuje Zákonník práce, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
2)
ZoVS vo svojej úprave rieši problematiku odchodného (§ 41 zákona).
Kolektívnu dohodu podľa § 49 ods. 2 uzatvárajú zástupcovia zamestnancov na úrovni zástupcov vyšších odborových orgánov a zástupcov ústredných odborových orgánov na jednej strane a zástupcovia zamestnávateľov splnomocnení vládou, na strane druhej. Kolektívna dohoda nadobúda platnosť súčasne s nadobudnutím účinnosti zákona o štátnom rozpočte (§ 50 ods. 4 ZoVS).
3)
V kolektívnej dohode možno o. i. v zmysle § 49 ods. 1 písm. e) a písm. f) upraviť
- výšku odstupného presahujúcu 2-násobok funkčného platu zamestnanca,
- výšku odchodného presahujúcu funkčný plat.
4)
Právny dôvod na poskytovanie zákonného odstupného je upravený výlučne v zákone NR SR č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce (ďalej len ZP) v § 76 ods. 1 a ods. 2.
Právny dôvod odchodného je zhodne upravený v oboch zákonoch, pričom v ZP (§ 76 ods. 5) je určená základná nárokovateľná výška a v ZoVS (§ 41) je výslovne uvedená možnosť zvýšiť odchodné zamestnancov rozpočtovej sféry až do výšky 3-násobku funkčného platu. V rozšírenej úprave ZoVS je premietnutá základná zásada, podľa ktorej zamestnancom rozpočtovej sféry (štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie napojené svojimi vzťahmi na štátny rozpočet alebo iný verejný rozpočet) možno poskytnúť peňažné plnenie vyššie, ako je zákonom určené, len za predpokladu, že to výslovne pripúšťa zákon v konkrétnom ustanovení.
5)
Odchodné je zákonom výslovne viazané na prvé skončenie pracovného pomeru zamestnanca, po vzniku nároku na starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo dôchodok za výsluchu rokov (viď. príslušné paragrafy zákona o sociálnom poistení). Je to nový právny inštitút, ku ktorému nie sú zatiaľ relevantné výklady. Odchodné má totiž úplne inú funkcie v pracovnom zákonodarstve ako odstupné, ktoré je viazané na právne dôvody skončenia pracovného pomeru na strane zamestnávateľa, výslovne uvedené v § 76 ods. 1 ZP.
Podľa dikcie § 76 ZP je zásadne možný súbeh nárokov.
6)
Podľa § 49 ods. 1 písm. e) ZoVS možno v kolektívnej dohode upraviť zvýšenie sumy odstupného nad rozsah určený v ZP. V roku 2002 musí zamestnávateľ rozpočtovej sféry rešpektovať § 76 ZP a odstupné môže poskytnúť len vo výške dvoch funkčných platov. V roku 202 možno odchodné poskytnúť len vo výške stanovenej v § 76 ods. 5 ZP v spojení s § 41 ZoVS.
V súlade so zákonom sa podmienky ďalšieho odstupného a odchodného na kalendárny rok 2003 upravili v kolektívnej dohode vo verejnej službe, ktorá bola uzatvorená 6. augusta 2002 (Zbierka zákonov čiastka 202, uznesenie vlády SR č.522). Kolektívna dohoda nadobúda účinnosť súčasne s účinnosťou zákona o štátnom rozpočte na rok 2003.  • Stanovisko - Odchodné a odstupné podľa pracovnoprávnych predpisov platných pre zamestnávateľov rozpočtovej sféry - verzia vo formáte PDF pre tlač -