Odmeňovanie zamestnancov rozpočtovej sféry

Upozornenie: Vzhľadom na rozsiahlosť materiálu nie je dokument prístupný vo formáte HTML. Na začiatku každej kapitoly je odkaz, kde si tento dokument môžete prečítať vo formáte PDF pre tlač.


OBSAH
ODBORNÉ USMERNENIE
VZOROVÁ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A NORMATÍVY NIEKTORÝCH TECHNICKO-HOSPODÁRSKYCH ZAMESTNANCOV
A.SPOLOČNÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI
A.1.KATEGÓRIA: ROBOTNÍCKE POVOLANIA A PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI
A.1.1.Pomocníci, upratovači
A.1.2.Vrátnici, strážnici, ochranka
A.1.3.Domovníci, školníci
A.1.4.Mechanici, opravári, stavební a prevádzkoví robotníci
A.1.5.Vodiči
A.1.6.Pomocní robotníci dopravy, skladu, nádvornej skupiny
A.1.7.Pestovatelia, záhradníci
A.1.8.Kuchári, cukrári, múčnikári
A.1.9.Obsluha strojov na pranie, žehlenie, opravu odevov
A.1.10.Obsluha vykurovania, tepelných motorov, zariadení spaľovne
A.1.11.Obsluha zariadení pri úprave, čistení a rozvode vody
A.1.12.Obsluha výťahov, montéri
A.1.13.Tlačiari, obsluha tlačiarenských a kopírovacích strojov
A.1.14.Dezinfektori, dezinsektori
A.2.KATEGÓRIA : TECHNICKO-HOSPODÁRSKI ZAMESTNANCI
A.2.1.PRÁVNY ÚTVAR
A.2.1.1.Právo
A.2.2.ÚTVAR KONTROLY A SŤAŽNOSTÍ
A.2.2.1.Kontrola
A.2.3.ÚTVAR OZÚMS
A.2.3.1.Obrana, ochrana
A.2.4.SEKRETARIÁT
A.2.4.1.Sekretariát
A.2.4.2.Spisová služba
A.2.4.3.Aranžovanie
A.2.4.4.Telefónna ústredňa
A.2.4.5.Informátor
A.2.4.6.Fotograf
A.2.5.ÚTVAR INFORMATIKY
A.2.5.1.Vedúci VS
Matematik - analytik
Programátor VS
Inžinier VS
Technik VS
Operátor VS
A.2.6.ARCHÍV, KNIŽNICA
A.2.6.1.Archív
A.2.6.2.Knižnica
A.2.7.PREVÁDZKOVÝ, TECHNICKÝ A INVESTIČNÝ ÚTVAR
A.2.7.1.Investície
A.2.7.2.Technická spôsobilosť strojov a zariadení
Energetika
Tepelné hospodárstvo
Vodné hospodárstvo
A.2.7.3.Revízia technických zariadení
A.2.7.4.Doprava
A.2.7.5.BOZP
Požiarna ochrana
A.2.7.6.Správa majetku
Operatívna evidencia
Príjem a prepúšťanie pacientov
Starostlivosť o chrup
Prevádzka - starostlivosť o hmotný majetok
Stravovanie
Ubytovanie
A.2.8.ÚTVAR ZÁSOBOVANIA A NÁKUPU
A.2.8.1.Zásobovanie
A.2.8.2.Skladové hospodárstvo
A.2.9. ÚTVAR INFORMAČNEJ SÚSTAVY A ÚČTOVNÍCTVA
A.2.9.1.Informačná sústava
A.2.9.2.Účtovníctvo
A.2.10.ÚTVAR KALKULÁCIÍ, CIEN, ROZBOROV A PLÁNOVANIA
A.2.10.1.Plánovanie
Rozbory
Rozpočty
Kalkulácie
Ceny
Zdravotnícke informácie a štatistika
A.2.11.ÚTVAR FINANCOVANIA
A.2.11.1.Financovanie
Bankové služby
Finančná hotovosť
Fakturácia
A.2.12.PERSONÁLNY ÚTVAR
A.2.12.1.Personalistika a vzdelávanie
A.2.13.ÚTVAR EKONOMIKY PRÁCE (PRÁCE A MIEZD)
A.2.13.1.Práce a mzdy
C.ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
C.1.KATEGÓRIA : LEKÁRI
C.1.1.Lekári
C.1.2.Zubní lekári (dentisti)
C.1.3.Hygienici
C.2.FARMACEUTI
C.2.1.Farmaceuti, magistri v lekárni, lekárnici
C.3.SESTRY
C.3.1.Všeobecné zdravotné sestry
C.3.2.Sestry pre starostlivosť o dieťa
C.3.3.Sestry pre psychiatrickú starostlivosť
C.3.5.Sestry pre zdravotnú dokumentáciu
C.4.PÔRODNÉ ASISTENTKY A ŽENSKÉ SESTRY
C.4.1.Pôrodné asistentky, ženské sestry
C.5.LABORANTI
C.5.1.Zdravotnícki laboranti
C.5.2.Farmaceutickí asistenti a laboranti
C.6.ASISTENTI
C.6.1.Rádiologickí asistenti a laboranti
C.6.2.Asistenti hygienickej služby
C.6.3.Dietetici a odborníci na výživu
C.6.4.Optici a optometrici
C.6.5.Zubní asistenti
C.6.6.Rehabilitační a fyzioterapeutickí zamestnanci
C.6.7.Zdravotnícki záchranári
C.6.8.Logopédi
C.7.TECHNICI
C.7.1.Pitevní laboranti, preparátori
C.7.2.Ortopedickí protetici, ortopedickí technici
C.8.INÍ ZDRAVOTNÍCKI ZAMESTNANCI S VŠ VZDELANÍM
C.8.1.Liečební pedagógovia, špeciálni pedagógovia
C.8.2.Klinickí logopédi
C.8.3. Klinickí psychológovia
C.9.INÍ ODBORNÍ ZAMESTNANCI V ZDRAVOTNÍCTVE
C.9.1.Odborníci, inžinieri v rôznych odboroch a oblastiach s VŠ vzdelaním
C.9.2.Odborníci, technici, laboranti v rôznych odboroch s ÚSO vzdelaním
C.9.3.Sociálni zamestnanci
C.9.4.Chovatelia, ošetrovatelia zvierat
C.10.OPATROVNÍCI, POMOCNÍ OŠETROVATELIA A MASÉRI
C.10.1.Detské pestúnky
C.10.2.Opatrovatelia a pomocní ošetrovatelia
C.10.3.Maséri
C.11.ASISTENTI - SANITÁRI
C.11.1.Pomocní zubní asistenti
C.11.2.Pomocní sanitári
D.ŠKOLSTVO
D.1.KATEGÓRIA : PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI
D.1.1.Učitelia
D.1.2.Vychovávatelia
D.1.3.Pedagogickí a psychologickí zamestnanci
E. VEDA A VÝSKUM
E.1.KATEGÓRIA: VEDECKÍ (VÝSKUMNÍ A VÝVOJOVÍ) ZAMESTNANCI
E.1.1.Výskumný a vývojový a vývojový útvar